Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Organizacje społeczne X

III PO 5/94 - Postanowienie Sądu Najwyższego z 1994-07-07

są m.in. przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 listopada 1983 r. w sprawie chorób zawodowych /Dz.U. nr 65 poz. 294 ze zm./., Zgodnie z par. 8 i par. 10 ust. 1...
tegoż rozporządzenia określone nim jednostki organizacyjne służby zdrowia po dokonaniu oceny zdrowia badanego wydają orzeczenie w sprawie choroby zawodowej...

II OZ 906/15 - Postanowienie NSA z 2015-10-28

Zażalenie L. L. na postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 2 października 2015 r., sygn. akt II OZ 906/15, wniosku o wyłączenie sędziego NSA Andrzeja Glinieckiego oraz wniosku o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o wyłączenie sędziego NSA Andrzeja Glinieckiego w sprawie zakończonej prawomocnym postanowieniem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 2 października 2015 r., sygn. akt II OZ 906/15, oddalającym zażalenie na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Wa...

I SA 1796/98 - Wyrok NSA z 1999-03-10

sprawy aptekarskiego samorządu zawodowego lub jego organu. Z decyzji takiej nie wynikają również dla samorządu zawodowego żadne uprawnienia ani obowiązki /zob. też wyrok...

K 7/95 - Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 1996-11-19

I. ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz o zmianie ustawy - Kodeks...
z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz o zmianie ustawy - Kodeks pracy /Dz.U. nr 16 poz. 77/ w zakresie w jakim nadaje nowe brzmienie art. 11 ustawy z dnia...

OSK 1827/04 - Wyrok NSA z 2005-07-28

chorób wewnętrznych i gastroenterologii, winna być zaopiniowana w trybie, o jakim mowa w art. 19 ust. 1 ustawy o związkach zawodowych. Nie można podzielić stanowiska...
Uchwała sejmiku województwa o likwidacji bądź przekształceniu publicznego zakładu opieki zdrowotnej wymaga konsultacji ze związkami zawodowymi. Naczelny Sąd...

II SA 35/91 - Wyrok NSA z 1991-06-05

pracę zawodową lub służbę/. W takim jednak wypadku zwolnienie policjanta ze służby nie może nastąpić przed upływem 12 miesięcy od dnia zaprzestania służby z powodu choroby...
wykształcenie ekonomiczne, pełnił funkcję Szefa Rejonowego Urzędu Spraw Wewnętrznych w L. Na skutek choroby wieńcowej od dnia 21 marca 1990 r. przebywał najpierw w szpitalu...