Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Opłaty administracyjne X

II SA/Gd 1087/98 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 2000-05-24

Sprawa ze skargi Krzysztofa R. na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w G. z dnia 7 maja 1998 r. (...) w przedmiocie kosztów badań środków spożywczych - uchyla zaskarżoną decyzję; (...).

SAB/Wr 19/94 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1994-05-13

Opłaty za badania i inne czynności wykonywane przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej w związku ze sprawowaniem bieżącego i zapobiegawczego nadzoru sanitarnego, w razie stwierdzenia naruszeń wymagań higienicznych i zdrowotnych, ustala na podstawie art. 36 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej właściwy Inspektor Sanitarny w drodze decyzji administracyjnej.

III AZP 11/94 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego z 1995-01-31

Sąd Najwyższy na poniższe pytanie prawne Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego:~ Czy organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej mają obowiązek wydania decyzji administracyjnej w sprawie pobrania opłaty za wykonanie badania i inne czynności wynikające z ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej /Dz.U. nr 12 poz. 49 ze zm./,czy też wydanie takiej decyzji jest zbędne z uwagi na to, że pobranie opłaty wynika wprost z przepisu art. 36 ust. 1 powołanej ustawy o Państwowej Inspek...

VII SA/Wa 250/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-11-30

możliwości zarobkowania, choroba, wypadek przy pracy i choroba zawodowa, niepełnosprawność, starość, zwiększone obciążenia rodzinne, utrata żywiciela rodziny, bezradność...
roku w Państwowej Szkole Zawodowej na Wydziale Pedagogiki w trybie dziennym. K. i M. M. uczą się zaocznie (nieodpłatnie) w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych w S...

III SA/Lu 399/06 - Wyrok WSA w Lublinie z 2006-12-07

i uciążliwości środowiskowych, zapobiegania powstawaniu chorób, w tym zakaźnych i zawodowych. Wykonywanie tych zadań polega na sprawowaniu zapobiegawczego i bieżącego...
nadzoru sanitarnego oraz prowadzeniu działalności zapobiegawczej i przeciwepidemiologicznej w zakresie chorób zakaźnych i innych chorób powodowanych warunkami środowiska...

I SA/Po 374/21 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2021-07-23

zawodowej obowiązującej rzeczoznawców majątkowych w zakresie uzyskanych przez nich informacji o transakcjach nieruchomościami. W oparciu o wyznaczone cechy i przy zastosowaniu...
kontroli organizacji zawodowej rzeczoznawców majątkowych, zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 157 ust. 1 u.g.n. (w szczególności w ramach tej procedury konieczne...

I SA/Po 603/20 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2020-11-25

nieruchomości uznanych za podobne, czy przyjmując inne kryteria wyceny, albo poddać sporządzony w toku postępowania operat kontroli organizacji zawodowej rzeczoznawców...
2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem i, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji...

I SA/Po 854/20 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2021-07-23

r., poz. 1990 ze zm. - w skrócie: 'u.g.n.'), standardy zawodowe oraz zasady etyki nakładają na rzeczoznawcę majątkowego przy dokonaniu wyceny nieruchomości obowiązek...
, a także standardów zawodowych oraz specyfiki badanej nieruchomości i terenu na którym jest położona. Ustalona przez rzeczoznawcę majątkowego wartość nieruchomości...

II SA/Rz 597/15 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2015-11-25

treść § 7 ust. 6 i § 4 ust. 2 pkt 5 ww. uchwały. Nie miała ponadto na wynik sprawy długotrwała choroba wnioskodawczyni i pozostawanie w stałym leczeniu klinicznym z powodu...
opłaty, której mowa wyżej., Kolegium stwierdziło, że zebrany w sprawie materiał dowodowy pozwolił na ocenę aktualnej sytuacji życiowej, rodzinnej, zawodowej i finansowej B. N...

II SA/Ol 409/20 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2020-11-26

COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.), sprawa została rozpoznana na posiedzeniu niejawnym...
, które posiada biegły i organizacja zawodowa rzeczoznawców majątkowych, ale może, a nawet powinna, obejmować zgodność operatu z przepisami prawa, na podstawie których został...
1   Następne >   2