Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odrzucenie skargi X
  • Skarżony
  • Symbol

II SA/Bd 811/10 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2011-02-09

[...] Inspektora Sanitarnego w B. z dnia [...] czerwca 2010 r. nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej postanawia: 1. odrzucić skargę, 2. przyznać adwokatowi A. N. od Skarbu Państwa...
udzielonej z urzędu. Decyzją z dnia [...] nr [...], wydaną po rozpoznaniu zgłoszenia podejrzenia choroby zawodowej, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w B. (PIS...

II SA/Rz 1293/17 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2018-01-10

podstaw do rozpoznania choroby zawodowej - p o s t a n a w i a - odrzucić skargę; K. S. złożył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie skargę na orzeczenie...
Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy z [...] listopada 2017 r., stanowiące uzupełnienie orzeczenia lekarskiego nr [...] o braku podstaw do rozpoznania choroby zawodowej...

II SA/Bk 467/13 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2013-06-27

rozpoznania choroby zawodowej p o s t a n a w i a: odrzucić skargę R. M., reprezentowany przez swoją matkę S. M. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego...
choroby zawodowej., Ww. orzeczenie lekarskie zostało wydane wskutek skierowania niniejszej sprawy do ponownego rozpoznania, na mocy wyroku tut. Sądu z dnia 23 lutego 2012 r...

III SA/Wr 501/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-01-06

sformułowała skargę 'na orzeczenie lekarskie I M P i Z Ś Sz w S Nr [...] o braku podstaw do rozpoznania choroby zawodowej.' W uzasadnieniu skargi skarżąca podniosła...
się, że głuchota jest chorobą zawodową i nieuleczalną. W związku z niedosłuchem skarżącej przypisano aparat słuchowy, który - jak twierdzi skarżąca - poprawia słyszalność...

IV SA/Po 246/08 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2008-07-01

niejawnym sprawy ze skargi S. S. na orzeczenie lekarskie Centrum Medycyny Pracy z dnia [...] r., nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej postanawia odrzucić skargę. /-/P...
Medycyny Pracy wydane w postępowaniu o stwierdzenie choroby zawodowej. Postępowanie w sprawie stwierdzenia choroby zawodowej zostało uregulowane w rozporządzeniu Rady...

III SA/Gd 125/09 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2009-06-09

niejawnym sprawy ze skargi S. J. na orzeczenie lekarskie Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy z dnia 18 lipca 2008 r. nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej postanawia...
Pracy z dnia 18 lipca 2008 r. nr [...] o braku podstaw do stwierdzenia choroby zawodowej. Skarżący nie zgadza się z jego treścią wskazując na szereg uchybień...

IV SA/Gl 1006/11 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2011-09-12

. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi T.K. na orzeczenie Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w S. z dnia [...]r., nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej...
Sanitarnego w K. pismo oznaczone jako 'skarga', w którym wskazała, że nie zgadza się z orzeczeniem lekarskim wydanym przez Poradnię Chorób Zawodowych IMPiZŚ w S. Orzeczenie...

III SA/Kr 245/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-03-16

niejawnym sprawy ze skargi J. Ś. na orzeczenie Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego z dnia 24 października 2011 r., nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej...
października 2011 r., nr [...] o braku podstaw do rozpoznania u skarżącej choroby zawodowej., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie zważył, co następuje., Skarga podlega...

III SA/Kr 261/17 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2017-04-10

niejawnym skargi T. K. na orzeczenie Instytutu Medycyny Pracy z dnia 9 grudnia 2016 r. nr [...] w przedmiocie braku podstaw do rozpoznania choroby zawodowej p o s t a n...
. nr [...] o braku podstaw do rozpoznania u skarżącej choroby zawodowej pod nazwą zespół cieśni w obrębie nadgarstka., Orzeczenie zostało wydane w następstwie ponownego...

III SA/Lu 1261/15 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2015-10-21

niejawnym sprawy ze skargi M. B. na orzeczenie lekarskie Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w L. z dnia [...] marca 2015 r., Nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej...
Medycyny Pracy w L. z dnia 12 marca 2015 r., Nr [...], w przedmiocie braku podstaw do rozpoznania chorób zawodowych., W odpowiedzi na skargę organ wniósł o oddalenie...
1   Następne >   +2   +5   +10   93