Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odpowiedzialność podatkowa osób trzecich X

III FSK 1268/21 - Wyrok NSA z 2022-12-01

zaostrzeń choroba znacznie upośledza funkcjonowanie społeczne i zawodowe, a ocena realnej sytuacji życiowej może być upośledzona'. Okoliczności te w powiązaniu...
, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842 ze zm.), z uwagi na konieczność...

III FZ 403/22 - Postanowienie NSA z 2022-10-25

komunikacyjne, klęski żywiołowe (powódź, pożar), czy nagłą chorobę strony lub jej pełnomocnika, która nie pozwoliła na wyręczenie się inną osobą (por. postanowienie NSA z 21 lipca...
procedury sądowej zobligowany jest bowiem do zachowania dużo dalej posuniętej staranności niż wymagana jest od osób niebędących profesjonalnymi pełnomocnikami. Zawodowy...

I SA/Gd 142/22 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2022-06-14

13 września 2017 r., Końcowo organ wskazał, ze każda choroba, także psychiczna, może spowodować wyłączenie odpowiedzialności członka zarządu za zaległości podatkowe...
spółki, jednak wyłączenie to musi wynikać z dowodów przedłożonych przez stronę. W przypadku choroby psychicznej jest to opinia biegłego psychiatry. Ponadto organ zauważył...

III SA/Wa 656/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-12-14

z zaburzeniami świadomości, równowagi i osobowości. Wskazał, iż jego choroba została wykorzystana przez niemieckich kontrahentów, którzy nie wypłacili spółce I. Sp. z o.o....
. Do momentu wystąpienia choroby prowadził działalność gospodarczą i za rok 2008 odprowadził chyba najwyższy podatek w województwie [...] w kwocie 635.000,00 zł...

III SA/Wa 2323/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-02-09

sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (obecnie t.j. Dz.U.2020.426; dalej ustawa o rehabilitacji), czyli 20 września...
2015 r. - nie dokonała spłaty zobowiązania z tytułu wpłat na PFRON za ten okres. Zgodnie z art. 49 ust 2 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej...

III FSK 707/21 - Wyrok NSA z 2022-08-02

', w zw. z art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511 ze zm...
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz...

III FSK 887/21 - Wyrok NSA z 2022-09-29

r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011r., Nr 127, poz. 721 ze zm.), zwana dalej 'ustawą o rehabilitacji...
. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych...

III FSK 1002/21 - Wyrok NSA z 2022-09-27

, wykonywania przez Skarżącego aktywności zawodowej w okresie, za który wydana została decyzja administracyjna, jak i faktu nieponoszenia winy przez Skarżącego za niezgłoszenie...
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020r., poz. 1842...

III FSK 1489/21 - Wyrok NSA z 2022-09-27

z tytułu nieosiągania poziomu zatrudnienia osób niepełnosprawnych, o którym mowa w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej...
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020r., poz. 1842 dalej...

III FSK 1068/21 - Wyrok NSA z 2022-09-27

aktywności zawodowej w okresie za który wydana została decyzja administracyjna, jak i faktu nieponoszenia winy przez Skarżącego za niezgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości...
, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020r., poz. 1842 dalej: 'ustawa COVID...
1   Następne >   3