Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odpowiedzialność podatkowa osób trzecich X

III SA/Wa 2323/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-02-09

sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (obecnie t.j. Dz.U.2020.426; dalej ustawa o rehabilitacji), czyli 20 września...
2015 r. - nie dokonała spłaty zobowiązania z tytułu wpłat na PFRON za ten okres. Zgodnie z art. 49 ust 2 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej...