Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ochrona zdrowia X

IV SA/Wr 545/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-01-27

ze skargi [...] sp. z o.o. z/s w Z. na decyzję D. Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego we W. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie stwierdzenia choroby zawodowej...
.) oraz § 8 ust. 1 i 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie chorób zawodowych (Dz. U. Nr 105, poz. 869 ze zm.), a także art. 138 § 1 pkt 1...

III SA/Łd 814/13 - Wyrok WSA w Łodzi z 2013-10-23

października 2013 roku sprawy ze skargi S. F. na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Ł. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej uchyla...
zawodowych i skutków tych chorób (Dz. U. Nr 132, poz. 1121), uchylił w całości decyzję nr 2 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ł. z dnia [...] znak...

IV SA/Gl 36/08 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2008-06-04

Inspektora Sanitarnego w K. z dnia [...]r., nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej oddala skargę Decyzją z dnia [...] r. nr [...] Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w B...
. nie stwierdził u T. K. choroby zawodowej w postaci [...], wymienionej w poz. [...] wykazu chorób zawodowych stanowiącego załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów...

IV SA/Gl 699/07 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2008-02-07

rozpoczęcie postępowania w rozumieniu § 10 ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 lipca 2002 r. w sprawie wykazu chorób zawodowych, szczegółowych zasad...
postępowania w sprawach zgłaszania podejrzenia, rozpoznawania i stwierdzania chorób zawodowych oraz podmiotów właściwych w tych sprawach (Dz. U. Nr 132, poz.1115) oznacza...

II SA/Sz 915/15 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2016-01-21

2016 r. sprawy ze skargi R. P. na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w S. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej I. oddala skargę, II...
postępowanie administracyjne wszczęte na podstawie zgłoszenia podejrzenia choroby zawodowej u R. P. ., W uzasadnieniu decyzji organ powołał się na orzeczenie lekarskie...

III SA/Kr 15/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-11-08

października 2011 r. nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej skargę oddala Powiatowy Inspektor Sanitarny decyzją z dnia [...] 2011 r., nr [...], znak: [...] - nie stwierdził...
u W. Ł. choroby zawodowej - nowotworu złośliwego powstałego w następstwie działania czynników występujących w środowisku pracy, uznanych za rakotwórcze u ludzi...

II SA/Sz 815/11 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2012-02-29

Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia [...] r. Nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej oddala skargę Wojewódzki Inspektor Sanitarny, decyzją z dnia...
z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18.11.1983 r. w sprawie chorób zawodowych (Dz. U. Nr 65, poz. 294 z 1983 r. ze zm.) oraz § 11 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia...

II OSK 173/16 - Wyrok NSA z 2017-09-28

choroby zawodowej oddala skargę kasacyjną Wyrokiem z dnia 6 sierpnia 2015r., sygn. akt IV SA/Gl 17/15 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach oddalił skargę Fabryki B. S.A....
Sanitarnej (Dz. U. z 2011 r. nr 212, poz. 1263 z późn. zm.), stwierdził u B. K. chorobę zawodową - przewlekłą chorobę obwodowego układu nerwowego wywołaną sposobem...

II OSK 2698/19 - Wyrok NSA z 2020-05-26

2018 r., nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej oddala skargę kasacyjną. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie wyrokiem z 27 lutego 2019 r., sygn. akt III SA/Kr...
choroby zawodowej., Powyższe rozstrzygnięcie zapadło w następującym stanie faktycznym i prawnym sprawy., Skarżąca w latach 1961 - 2015 zatrudniona była na stanowisku...

IV SA/Po 383/08 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2008-10-22

Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej oddala skargę /-/ I. Kucznerowicz /-/ E. Kręcichwost...
-Durchowska /-/ E. Makosz-Frymus WSA/wyr.1-sentencja wyroku Dnia [...] r., w związku ze zgłoszeniem choroby zawodowej została wypełniona Karta Oceny Narażenia Zawodowego...
1   Następne >   +2   +5   +10   100