Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ochrona przyrody X

II OSK 326/13 - Wyrok NSA z 2014-07-17

. na decyzję Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Katowicach z dnia [...] października 2011 r. nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej oddala skargę...
Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Katowicach z dnia 17 października 2011 r. nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej., W uzasadnieniu rozstrzygnięcia...

II SO/Rz 8/16 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2016-04-22

od kosztów sądowych i ustanowienie radcy prawnego. Żądanie swoje uzasadnił uzyskiwaniem małych dochodów; od 1991 r. pobiera bowiem rentę z tytułu choroby zawodowej w wysokości...
., Rozpoznając wniosek zważono, co następuje:, Na prawo pomocy w całkowitym zakresie składa się zarówno zwolnienie od kosztów sądowych, jak i ustanowienie zawodowego pełnomocnika...

II SO/Rz 9/16 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2016-04-22

odrębnie przez męża wnioskodawczyni, również ubiegającego się o prawo pomocy wynika, że od 1991 r. pobiera on rentę z tytułu choroby zawodowej w wysokości 1450 zł...
od kosztów sądowych, jak i ustanowienie zawodowego pełnomocnika, o czym stanowi art. 245 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi...

II OSK 419/17 - Wyrok NSA z 2019-03-07

diagnostycznych oraz orzeczniczych jednostek orzeczniczych, o których mowa w § 5 ust. 2 i 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie chorób...
zawodowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1367). Ustaleń faktycznych poprzedzających sformułowanie oceny specjalistycznej dokonują także rzeczoznawcy majątkowi sporządzający operaty...

II SA/Kr 453/16 - Wyrok WSA w Krakowie z 2016-10-05

, grzyby, choroby bakteryjne i wirusowe, zanieczyszczenie powietrza i gleby, uszkodzenia mechaniczne drzew, które w sprawie nie zostały zbadane (przy okazji oględzin...
merytoryczną dotyczącą dendrologii, wieloletnim doświadczeniem zawodowym jak również przy obecności Prokurenta Spółki - Pana P. N.. Podczas oględzin dostęp do powyższych drzew (tj...

II SA/Ke 322/15 - Wyrok WSA w Kielcach z 2015-05-21

drzew i krzewów dokonało dwóch pracowników Wydziału Środowiska Urzędu Miasta, posiadający wykształcenie kierunkowe (wyższe leśne), wieloletnie doświadczenie zawodowe...
tych sytuacji, w których nastąpiło uszkodzenie drzewa siłami przyrody lub jego chorobą, jak również wynikało ze stanu wyższej konieczności. Analizowane przepisy przewidują...

II SA/Gl 1084/20 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2021-01-13

Miejskiego w Z. posiadających odpowiednią wiedzę teoretyczną oraz doświadczenie zawodowe. W celu zobrazowania stopnia redukcji koron drzew zestawiono w protokole z dnia [...] r...
na jednostronnej ocenie pracowników Urzędu Miejskiego w Z. Kolegium nie podało i nie określiło jakie wykształcenie i doświadczenie zawodowe mają pracownicy organu...

II SA/Go 105/15 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2015-03-04

zaskarżonej decyzji., Na rozprawie w dniu 4 lipca 2012 r. reprezentujący skarżącą zawodowy pełnomocnik przedłożył do akt zdjęcia, z których wynika, że na karpie jednego...
siłami przyrody lub jego chorobą, jak również wynikało ze stanu wyższej konieczności. Analizowane przepisy przewidują za usunięcie z nieruchomości drzewa lub krzewu...

II SA/Bk 648/22 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2022-12-15

przed wykonaniem cięć. Nie stwierdzono symptomów świadczących o chorobie drzew, ich złym stanie zdrowotnym czy zamieraniu tj.: otwartych ran, owocników grzybów pasożytniczych, wycieków...
odpowiednią wiedzę i doświadczenie zawodowe. W ocenie sądu już sam zakres wykonanych cięć wskazuje, że nie mogły mieć one na celu jedynie usunięcia gałęzi obumarłych...

IV SA/Wa 1205/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-01-14

. Jednocześnie podniósł, iż w aktach nie ma danych o uprawnieniach zawodowych osoby sporządzającej opinię dendrologiczną, zaś sama opinia nie odnosi się do stanu drzew...
czy też jego działania na nieruchomości zbiegły się z innymi niezależnymi od niego zdarzeniami w szczególności z chorobą drzew, suszą i zachwianiem gospodarki wodnej wskutek prac...
1   Następne >   2