Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ochrona danych osobowych X

II SA/Wa 850/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-01-22

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, polegające na udostępnieniu danych osobowych dotyczących zdrowia R. P., zawartych w historii choroby...
Żandarmerii Wojskowej usunięcie danych osobowych R. P. w zakresie danych pochodzących z jego historii choroby z hospitalizacji w [...] Specjalistycznym Centrum Zdrowia...

I OSK 1260/09 - Wyrok NSA z 2010-07-13

się do sytuacji osobistej skarżącego spowodowanej chorobą nowotworową. Nie wyjaśnił czy niedochowanie przez skarżącego powyższej czynności w terminie, w okresie bezpośrednio...
poprzedzającym pobyt w szpitalu, w obliczu tak ciężkiej choroby, skarżący mógł normalnie zajmować się sprawami codziennymi, korespondencją z urzędami itp. Tym bardziej...

II SA/Wa 316/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-04-27

, iż uchybienie terminu złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy było spowodowane chorobą, która bezpośrednio zagrażała jego życiu i w wyniku, której został on uznany...
, że samo zdiagnozowanie tej choroby, u każdego człowieka, jest dostatecznym powodem do dezorganizacji codziennego życia., W odpowiedzi na skargę organ wniósł o jej oddalenie...

I OSK 1047/12 - Wyrok NSA z 2013-03-27

powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 z późn. zm.), zgodnie z którym sędziego przenosi się w stan spoczynku na jego wniosek lub wniosek Kolegium, jeżeli z powodu choroby...
do ZUS danych, pozwalających lekarzowi orzecznikowi na zbadanie skarżącej pod kątem istnienia choroby, która uniemożliwiała pełnienie przez nią obowiązków sędziego...

II SA/Wa 734/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-03-28

zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem chorób oraz lekarzy i przychodni, w których się on leczy., W odpowiedzi na pismo Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia...
celowego. W piśmie tym skarżący wskazał m.in., że jest osobą niepełnosprawną i przewlekle chorą, nieprecyzując jednak rodzaju choroby, ani tego jakie leki przyjmuje...

I ONP 1/15 - Wyrok NSA z 2015-11-10

powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 ze zm.), zgodnie z którym sędziego przenosi się w stan spoczynku na jego wniosek lub wniosek Kolegium, jeżeli z powodu choroby...
do ZUS danych, pozwalających lekarzowi orzecznikowi na zbadanie skarżącej pod kątem istnienia choroby, która uniemożliwiała pełnienie przez nią obowiązków sędziego...

II SA/Wa 1434/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-01-19

zgodności art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. z 2014 r. poz. 159...
). (...) W ten sposób, po publikacji w sentencji wyroku Trybunału mojego pełnego imienia i nazwiska - informacje na mój temat m.in. dotyczące stanu mojego zdrowia, przebytych chorób...

II SA/Wa 2375/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-09-24

i sposobie ich udostępnienia, a każda podejmowana czynność w toku terapii odbywała się za ich akceptacją, zgodnie z art. 13 ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym...
ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz dane genetyczne...

II SA/Wa 2365/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-05-27

w [...]. W treści skargi Pan P. P. wskazał, że był żołnierzem zawodowym. W dniu [...] listopada 2016 r. w trakcie poligonu na [...] doznał wypadku, w wyniku...
przepisami ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą wojskową (tj.: Dz...

II SA/Wa 865/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-02-17

powyższego przepisu stanowi zaś, że adwokata nie można zwolnić od obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej, co do faktów, o których dowiedział się udzielając pomocy prawnej...
na nieujawnianiu informacji pozyskanych w trakcie wykonywania czynności zawodowych, stanowiących tajemnicę zawodową. Powyższe należy rozpatrywać w ramach świadczenia pomocy prawnej...
1   Następne >   2