Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ochrona środowiska X

VII SA/Wa 1281/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-12-21

Inspektora Sanitarnego z dnia [...] kwietnia 2010 r. znak [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji odmawiającej stwierdzenia choroby zawodowej I. uchyla...
Sanitarnego w [...] z dnia [...] stycznia 2008 r. odmawiającą stwierdzenia choroby zawodowej narządu słuchu u L. L., Organ odwoławczy wskazał, że wnioskodawca zarzucił...

II SA/Kr 1108/17 - Wyrok WSA w Krakowie z 2017-11-16

ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych, zapobiegania powstawaniu chorób, w tym chorób zakaźnych i zawodowych. Nadto zgodnie z art...
, a zwłaszcza zapobiegania powstawaniu chorób zawodowych i innych chorób związanych z warunkami pracy. Zgodnie natomiast z art. 5 pkt 4a tej ustawy, do zakresu działania...

II OSK 924/12 - Wyrok NSA z 2013-09-12

(w tym sposób informowania pracowników o ryzyku), rejestr czynników szkodliwych dla zdrowia występujących na stanowiskach pracy, rejestr chorób zawodowych, instrukcje stanowiskowe...
zapobiegania powstawaniu chorób zawodowych i innych chorób związanych z warunkami pracy., Organ II instancji nie zgodził się również z poglądem co do nierozerwalnego charakteru...

SA/Bd 2729/03 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2004-01-14

Sprawa ze skargi T. Ruchu Ekologicznego na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w B. z dnia [...]Nr [...] w przedmiocie uzgodnienia projektu budowy stacji paliw płynnych 1. uchyla zaskarżoną decyzję, 2. zasądza od Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w B. na rzecz skarżącego T. Ruchu Ekologicznego kwotę 10 zł (dziesięć) tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

SA/Bk 1393/03 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2004-09-21

Sprawa ze skargi E. Ł., M. S., M. S. i W. P. na postanowienie Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w B. z dnia [...] września 2003 r. Nr [...] w przedmiocie uzgodnienia inwestycji przez służby inspekcji sanitarnej 1. uchyla zaskarżone postanowienie i poprzedzające jego wydanie postanowienie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w B. z dnia [...] lipca 2003r. Nr [...], 2. stwierdza, że zaskarżone postanowienie nie podlega wykonaniu do czasu uprawomocnienia się wyroku, 3. zasą...

III OSK 3175/21 - Wyrok NSA z 2021-02-23

szacunkowego od oceny prawidłowości tego operatu. Jako kolejny przykład należy wskazać na znaczenie orzeczenia lekarskiego dotyczącego rozpoznania choroby zawodowej., Zdaniem...
w tym celu operat szacunkowy. Mimo, że ocena prawidłowości sporządzenia takiego operatu, zgodnie z art. 157 ust. 1 tej ustawy należy do organizacji zawodowej rzeczoznawców...

IV SA/Wa 1892/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-01-22

powstawaniu chorób, w tym chorób zakaźnych i zawodowych., Postępowanie uzgodnieniowe prowadzone przez Głównego Inspektora Sanitarnego jest jedynie wycinkiem głównego...
przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych, zapobiegania powstawaniu chorób, w tym chorób zakaźnych i zawodowych. Zarzuty podnoszone przez skarżącego...

IV SA/Wa 2281/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-07-04

środowiskowych, zapobiegania powstawaniu chorób, w tym chorób zakaźnych i zawodowych. Zarzuty podnoszone przez S. K. nie są w ogóle związane z zakresem uprawnień Głównego...
zdrowotne - w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych, zapobiegania powstawaniu chorób, w tym chorób zakaźnych...

II SA/Lu 579/15 - Wyrok WSA w Lublinie z 2015-11-18

nieuprawnionym wykonywaniem czynności zawodowych niezgodnie ze zwolnieniem., W odpowiedzi na skargę organ odwoławczy wniósł o jej oddalenie, podtrzymując argumentację zawartą...
na zwolnieniu lekarskim i nie mógł wykonywać czynności zawodowych, dlatego odwołanie zostało wniesione już po terminie przez innego pełnomocnika., Spółka wyjaśnia...

II SA/Go 510/08 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2008-11-27

przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych, zapobieganiu powstawaniu chorób, w tym chorób zakaźnych i zawodowych., Z zakresu zatem kognicji...
znane są przypadki zachorowań nie tylko na choroby somatyczne związane z uciążliwym sąsiedztwem kurzych ferm wielkotowarowych jak alergie, zapalenia oskrzelików płucnych...
1   Następne >   +2   5