Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Oświata X

I OSK 2090/17 - Wyrok NSA z 2017-12-14

sprawie skarżąca powzięła wiadomość o wypadku,, 5) art. 3 ustawy z 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych...
społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych zgodnie z którym, za wypadek (przy pracy) uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz...

III SA/Wr 2/19 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2019-05-31

, techniczne bezpieczeństwo pracy, podstawy techniki, obiekty techniczne, ocena ryzyka zawodowego, ustalanie przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy oraz chorób...
kosmetycznego jako materiały nauczania podczas nauki przedmiotów tj.: podstawy prawa pracy, techniczne bezpieczeństwo pracy, ergonomia w procesie pracy i ocena ryzyka zawodowego...

III SA/Kr 1053/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2018-12-20

chorób zawodowych) - zasadniczo nie ma więc hierarchii środków dowodowych. Ponadto, jak wskazuje się w orzecznictwie sądów administracyjnych niedopuszczalna jest odmowa...
przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, realizacji podstawy programowej kształcenia zawodowego, prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania ustalonej dla szkół...

I OSK 2740/16 - Wyrok NSA z 2017-04-11

oddalającego skargę na decyzję inspektora sanitarnego w przedmiocie choroby zawodowej w postępowaniu przed sądem pracy i ubezpieczeń społecznych, ZNSA 2010, nr 3, s. 70). Brak...

III SAB/Lu 15/05 - Wyrok WSA w Lublinie z 2005-10-13

o ocenę dorobku zawodowego było spowodowane długotrwałą chorobą opiekuna stażu, czego skutkiem było złożenie sprawozdania z realizacji stażu bez jego akceptacji. Podniosła...
w przedmiocie nadania stopnia awansu zawodowego oddala skargę. Pismem z dnia [...] marca 2005r. nr [...] dyrektor Gimnazjum nr [...] im. H. S. w L. odmówił skarżącej A. C...

II SA/Sz 127/08 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2008-06-11

żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2003 r. Nr 179, poz. 1750 z późn. zm.), § 15, § 16, § 17 oraz § 18 ust. 1 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 maja 2004 r. w sprawie...
kierowania i udzielania pomocy żołnierzom zawodowym w związku z pobieraniem przez nich nauki oraz ustalenia równowartości kosztów poniesionych w związku z nauką (Dz...

II SA/Sz 304/22 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2022-07-07

o przyznanie dofinansowania kosztów przygotowania zawodowego młodocianego pracownika W. K. zam. S. [...]., 2. Decyzją z dnia [...]11.2021 r. Znak [...] Wójt Gminy W. (dalej...
niż ten, którego naucza. Pierwsze z nich dotyczy wykształcenia ponadgimnazjalnego (ponadpodstawowego). Drugim kryterium jest posiadanie tytułu zawodowego-robotnika...

IV SA/Wr 58/08 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2009-06-18

, normowanych przepisami prawa pracy takich jak uprawnienia urlopowe, kwestie wynagrodzenia, natomiastt nie dotyczą procedury awansu zawodowego nauczycieli i związanych z tym wymogów...
. Nr {...] w przedmiocie odmowy nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. oddala skargę. Przedmiotem skargi wniesionej przez D. D. do Wojewódzkiego Sądu...

II SA/Rz 794/21 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2021-08-10

r. do 31 sierpnia 2020 r., Organ podał, że pracownik ukończył naukę zawodu, jednak nie została spełniona przesłanka zdania egzaminu zawodowego, o którym mowa w art. 122...
pracownika, jest zdanie przez niego egzaminu zawodowego. Zgodnie zaś z art. 101a ust. 1 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo oświatowe, ustawy o systemie...

IV SA/Wr 93/11 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2011-04-28

ze zm.), stwierdził nieważność decyzji dyrektora Szkoły Podstawowej Nr [...] we W. z dnia [...] nr [...] - aktu nadania I. B. stopnia awansu zawodowego nauczyciela...
kontraktowego., W dniu 1 czerwca 2010 r. Prezydent W., po przeprowadzonym postępowaniu dotyczącym prawidłowości nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego I. B...
1   Następne >   +2   +5   +10   16