Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Nadzór budowlany X

VII SA/Wa 2004/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-01-12

1998r. utrzymującą w mocy decyzję Państwowego Terenowego Inspektora Sanitarnego w [...] z [...] lutego 1998r. o braku podstaw do stwierdzenia u W.S. choroby zawodowej...
toksoplazmozy wymienionej w pozycji 11 wykazu chorób zawodowych w załączniku do rozporządzenia RM z dnia 18 listopada 1983r. w sprawie chorób zawodowych (Dz.U. nr 65, poz...

VII SA/Wa 1176/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-12-04

od decyzji Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w G. z dnia [...] ([...]) odmawiającej wznowienia postępowania w sprawie choroby zawodowej, zakończonego...
Ministrów z dnia 18.11.1983 r. w sprawie chorób zawodowych (Dz.U. Nr 65, poz. 294 ze zm.), a w pozostałej części utrzymującej w mocy decyzję Państwowego Granicznego Inspektora...

II OZ 941/05 - Postanowienie NSA z 2005-10-04

., Nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej postanawia oddalić zażalenie Wyrokiem z dnia 5 października 2004 r. sygn. akt 3/II SA/Ka 2926/02 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach...
oddalił skargę J. T. na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Katowicach z dnia 24 października 2002 r., Nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej...

II OZ 520/05 - Postanowienie NSA z 2005-06-30

(392,44 zł netto) miesięcznie oraz emerytura żony i renta z tytułu choroby zawodowej w łącznej wysokości 1.618,61 zł brutto (1.347,08 zł netto). Małżonkowie posiadają...
wydatków przeznaczonych na zakup leków oraz odpłatne leczenie dla siebie (inwalida II grupy z ogólnego stanu zdrowia) i żony (choroba zawodowa) określił na kwotę 400 zł...

VII SA/Wa 1387/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-11-13

szkodliwości i uciążliwości środowiskowych, zapobiegania powstawaniu chorób, w tym chorób zakaźnych i zawodowych (art. 1 pkt 6 upis), zobligowane są do podjęcia odpowiedniej...

VII SA/Wa 766/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-08-02

i przedmiotów użytku w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych, zapobiegania powstawaniu chorób, w tym chorób...
zakaźnych i zawodowych (art. 1 pkt 6 upis), zobligowane są do podjęcia odpowiedniej interwencji i zastosowania środków przewidzianych w ustawie, w tym także działań...

II SA/Kr 1098/21 - Wyrok WSA w Krakowie z 2022-02-17

oraz zjazdu z ul. [...] dla bazy sprzętowo-szkoleniowej Ośrodka Szkolenia Motorowego i Szkolenia Zawodowego', lokalizacja: K., ul. [...], działki nr [...]'., Po rozpatrzeniu...
i odwodnieniem oraz zjazdu z ul. [...] dla bazy sprzętowo-szkoleniowej Ośrodka Szkolenia Motorowego i Szkolenia Zawodowego', lokalizacja: K., ul. [...], działki...

II SA/Łd 357/08 - Wyrok WSA w Łodzi z 2008-11-05

., skoro jej miejscem zamieszkania jest K. Skarżąca podniosła, że faktycznie w miesiącu grudniu 2007 r. nie przebywała w miejscu zamieszkania, bowiem z uwagi na chorobę...
, w którym adresat wykonuje swoje czynności zawodowe, bądź w widocznym miejscu przy wejściu na posesję adresata (§ 2). W przypadku niepodjęcia przesyłki w terminie, pozostawia...

II SA/Kr 568/09 - Wyrok WSA w Krakowie z 2009-06-30

lub rzeczoznawcę budowlanego oraz zaświadczeniem o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego aktualnym na dzień opracowywania projektu osoby sporządzającej...
z mężem utrzymywali się z najniższej renty rolniczej - [...] zł miesięcznie. Nadto mąż J.C. po ciężkiej chorobie zmarł. Nadal nie ma pieniędzy na uiszczenie opłaty...

II OSK 3541/18 - Wyrok NSA z 2021-11-24

na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego osób sporządzających projekt; 3) oświadczenia o prawie dysponowania nieruchomością na cele budowlane., W uzasadnieniu...
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID - 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1842 ze zm...
1   Następne >   2