Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Koszty sądowe X
  • Symbol

IV SA/Gl 660/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-02-26

Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w K. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej 1) uchyla zaskarżoną decyzję i określa, że nie może ona być wykonana; 2...
z dnia [...] r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w T. stwierdził u H.F. chorobę zawodową - zespół cieśni w obrębie nadgarstka, wymienioną w poz. 20.1 wykazu chorób...

III SA/Łd 418/10 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2010-12-28

odmowy stwierdzenia choroby zawodowej., Od powyższego wyroku, w dniu 4 grudnia 2010 r., pełnomocnik skarżącego - adwokat E. W. wniosła skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu...
w sprawach dotyczących chorób zawodowych, świadczeń leczniczych oraz świadczeń rehabilitacyjnych nie ma obowiązku uiszczania kosztów sądowych., Przedmiotem niniejszej skargi...

III SA/Lu 1738/15 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2016-02-03

sprawy ze skargi J. K. na decyzję L. Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia [...] września 2015 r., [...] w przedmiocie choroby zawodowej postanawia...
., [...] w przedmiocie choroby zawodowej., Skarżąca opłaciła wniesioną skargę, uiszczając tytułem wpisu kwotę 200 zł, która wpłynęła na rachunek bankowy tutejszego sądu...

II SA/Bd 1430/10 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2011-01-25

choroby zawodowej postanawia uchylić zarządzenie z dnia 18 stycznia 2011 r., wzywające pełnomocnika strony skarżącej do uiszczenia opłaty kancelaryjnej za sporządzenie...
oddalił skargę spółki A. w T. na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w B. z dnia [...] października 2010 r. nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej...

II SA/Ke 975/15 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2017-08-03

ze skargi [...] Sp. z o.o. z siedzibą w Z. na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia [...] znak: [...] w przedmiocie choroby zawodowej zwrócić...
. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach oddalił skargę na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w przedmiocie choroby zawodowej. W dniu 12 stycznia 2016 r...

II SA/Po 994/16 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2018-01-23

choroby zawodowej postanawia: zwrócić skarżącemu M. K. kwotę [...]([...]) zł tytułem nienależnie uiszczonej opłaty kancelaryjnej od wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku...
w przedmiocie choroby zawodowej. W dniu 07 marca 2017 r. strona skarżąca złożyła wniosek o sporządzenie uzasadnienia i doręczenie powyższego wyroku wraz z uzasadnieniem...

III SA/Gd 58/10 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2010-08-30

. nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej postanawia z urzędu zwrócić opłatę kancelaryjną wpłaconą przez skarżącego w związku z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia wyroku...
w [...] na opisaną decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w [...] w przedmiocie choroby zawodowej., Wnioskiem z dnia 22 kwietnia 2010 r. pełnomocnik skarżącego...

III SA/Gd 60/10 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2010-08-30

. nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej postanawia z urzędu zwrócić opłatę kancelaryjną wpłaconą przez skarżącego w związku z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia wyroku...
w [...] na opisaną decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w [...] w przedmiocie choroby zawodowej., Wnioskiem z dnia 22 kwietnia 2010 r. pełnomocnik skarżącego...

IV SA/Wr 403/12 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-01-31

stwierdzenia choroby zawodowej postanawia: zwrócić stronie skarżącej nienależnie uiszczony wpis od skargi w kwocie 200 (słownie: dwieście) złotych. Pismem z dnia...
. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia choroby zawodowej., W dniu [...] maja 2012 r. strona skarżąca uiściła wpis od skargi w kwocie 200 (słownie: dwieście) złotych., Wojewódzki...

III SA/Gd 57/10 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2010-08-30

. nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej postanawia z urzędu zwrócić opłatę kancelaryjną wpłaconą przez skarżącego w związku z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia wyroku...
w [...] na opisaną decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w [...] w przedmiocie choroby zawodowej., Wnioskiem z dnia 22 kwietnia 2010 r. pełnomocnik skarżącego...
1   Następne >   +2   +5   +10   29