Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Koszty postępowania X

II SA/Bd 326/22 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2022-07-19

Zawodowej we [...] z dnia [...] stycznia 2022 r. nr [...] w przedmiocie stypendium dla osób niepełnosprawnych 1. uchyla zaskarżoną decyzję w części, w której utrzymuje...
w mocy poprzedzającą ją decyzję nr [...] Komisji Stypendialnej Państwowej Uczelni Zawodowej we [...] z dnia [...] grudnia 2021 r. w zakresie w którym odmawia skarżącemu...

I GZ 310/21 - Postanowienie NSA z 2021-10-15

w Izbie Gospodarczej zażalenia Zakładu Aktywności Zawodowej [A] w Ż. na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 22...
kwietnia 2021 r., sygn. akt V SA/Wa 2642/20 w zakresie wezwania do uiszczenia wpisu sądowego w sprawie ze skargi Zakładu Aktywności Zawodowej [A] w Ż. na decyzję Prezesa...

I GSK 1446/21 - Wyrok NSA z 2022-04-27

niepełnosprawności strony nie wyklucza jej całkowicie z aktywności zawodowej. Ponadto wdrożone przeciwko zobowiązanej postępowanie egzekucyjne z pobieranego świadczenia...
miesięcznie oraz wobec Wojewody 350,00 zł miesięcznie., Z przedłożonej dokumentacji lekarskiej wynika, że pozostaje w stałym leczeniu z uwagi na przewlekłą chorobę...