Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Informacja prasowa X

II OSK 576/20 - Wyrok NSA z 2021-02-17

wymogi kształcenia określone w przepisach prawa Unii Europejskiej. Dyplomem takim, w ocenie organu samorządu zawodowego, nie jest dyplom uzyskany przez skarżącego na Ukrainie...
kwalifikacji zawodowych (Dz.Urz. UE L 255 z 30 września 2005 r.; dalej: dyrektywa 2005/36/WE), a konkretnie w art. 31 ust. 4, który przewiduje, że kształcenie pielęgniarek...

IV SA/Wr 199/20 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2020-11-26

publiczne. Prawo to obejmuje również uzyskiwanie informacji o działalności organów samorządu gospodarczego i zawodowego, a także innych osób oraz jednostek...
, jednostki samorządu terytorialnego lub samorządu gospodarczego albo zawodowego mają pozycję dominującą w rozumieniu przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów...

II SAB/Wa 65/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-08-11

z podatków i danin, uiszczanych przez obywateli, lecz mogła doprowadzić do powstania nowych ognisk choroby COVID-19 i pogorszyć sytuację epidemiczną kraju., Wobec tego, opinia...
gospodarczych i zawodowych; 3) podmioty reprezentujące zgodnie z odrębnymi przepisami Skarb Państwa; 4) podmioty reprezentujące państwowe osoby prawne albo osoby prawne samorządu...

II SAB/Gd 92/21 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2021-09-15

również uzyskiwanie informacji o działalności organów samorządu gospodarczego i zawodowego, a także innych osób oraz jednostek organizacyjnych w zakresie, w jakim wykonują...
. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1421). Bezspornie zatem powiatowy lekarz weterynarii jako organ władzy...

II SA/Wa 2546/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-07-29

zawodowej służbowej, których naruszenie spenalizowane zostało art. 266 § 2 Kodeksu karnego, a także prywatność osoby fizycznej i tajemnicę przedsiębiorstwa., Nadmienił...
, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374, ze zm., dalej: 'uCOVID-19...