Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Gry losowe X

II SA/Ke 975/15 - Wyrok WSA w Kielcach z 2015-12-30

w Z. na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia [...] znak: [...] w przedmiocie choroby zawodowej oddala skargę. Decyzją z [...] Państwowy Wojewódzki...
. 235¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, § 1 i § 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie chorób zawodowych (dalej rozporządzenie ws...

II SA/Op 528/11 - Wyrok WSA w Opolu z 2012-01-12

nie był w stanie, w najmniejszym nawet stopniu, zająć się sprawami zawodowymi. Zaakcentował szczególne znaczenie wprowadzenia go w błąd przez organ pierwszej instancji na skutek...
jego żony - po wypisie ze szpitala dnia 26 grudnia 2010 r. - okazał się na tyle dobry, że mógł on rozeznać się w sprawach zawodowych. Na potwierdzenie wskazanych...

II SA/Op 526/11 - Wyrok WSA w Opolu z 2012-01-12

nie był w stanie, w najmniejszym nawet stopniu, zająć się sprawami zawodowymi. Zaakcentował szczególne znaczenie wprowadzenia go w błąd przez organ pierwszej instancji...
., kiedy to stan zdrowia jego żony - po wypisie ze szpitala dnia 26 grudnia 2010 r. - okazał się na tyle dobry, że mógł on rozeznać się w sprawach zawodowych. Na potwierdzenie...

II GSK 2327/21 - Wyrok NSA z 2022-01-13

nieszczęśliwego wypadku, czy nagłej choroby. Zdaniem organu, po zakończeniu zwolnienia lekarskiego, tj. [...] listopada 2020 r. (w dniu, w którym odebrano decyzję organu...
- jak wskazała dnia [...] listopada 2020 r. - miejsce pod adresem u. [...] [...] w R. Biorąc pod uwagę lakoniczność informacji dotyczących choroby skarżącej, podniesionych...

III SA/Wr 1201/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2016-04-13

. Do takich okoliczności uzasadniających brak winy w uchybieniu terminu przez stronę zalicza się miedzy innymi przerwę w komunikacji, chorobę wymagającą hospitalizacji...
, czy inną nagłą i obłożną chorobę, która nie pozwoliła na dokonanie czynności procesowej lub posłużenie się osobą trzecią w celu dokonania czynności w zakreślonym terminie...

II SA/Rz 431/17 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2017-07-11

znaczenia. Jeszcze raz zaznaczenia wymaga, że w sprawie administracyjnej występował zawodowy pełnomocnik - adwokat, który podając określony adres elektroniczny na druku...
zawodowego pełnomocnika., Ponadto, jak słusznie podkreślił organ, doręczenie za pomocą środków komunikacji elektronicznej nie musi następować przy wykorzystaniu faktu...

II SA/Ke 425/16 - Wyrok WSA w Kielcach z 2016-08-17

adresata, lub miejsca wskazanego jako adres do doręczeń w kraju, na drzwiach jego biura lub innego pomieszczenia, w którym adresat wykonuje swoje czynności zawodowe bądź...
uzasadniających brak winy w uchybieniu terminu przez zainteresowanego lub jego pełnomocnika zalicza się np. przerwę w komunikacji, nagłą chorobę, która nie pozwoliła na wyręczenie...

I SA/Bk 330/17 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2017-06-21

przygotowanie zawodowe i związaną z tym znajomość procedur, co winno zapewniać im prawidłowe prowadzenie sprawy. Podwyższone kryteria staranności w prowadzeniu spraw...
losowe. Do zdarzeń losowych można zaliczyć np. przerwę w komunikacji, nagłą chorobę uniemożliwiającą wyręczenie się inną osobą, powódź czy pożar. W ustalonym stanie faktycznym...

III SA/Po 233/21 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2021-08-25

skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu wniósł skarżący, zastępowany przez zawodowego pełnomocnika, domagając się uchylenia decyzji II instancji...
. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r...

III SA/Wr 337/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-11-06

sama spółka, podczas gdy z okoliczności faktycznych wynika w sposób bezpośredni, że pełnomocnik dochował należytej staranności w wypełnieniu swoich obowiązków zawodowych...
w sposób bezpośredni, że pełnomocnik dochował należytej staranności w wypełnieniu swoich obowiązków zawodowych, przygotował bowiem przedmiotowe zażalenie w terminie, omyłka...
1   Następne >   +2   5