Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Grunty warszawskie X

I OSK 2516/20 - Wyrok NSA z 2022-06-02

. Prezydium Rady Narodowej w [...], Wydział Gospodarki Mieszkaniowej i Terenów przekazało Radzie Związków Zawodowych [...] teren objęty ww. decyzją lokalizacyjną z przeznaczeniem...
na stały pracowniczy ogród działkowy., Pismem z [...] grudnia 1953 r., L.dz. [...],[...] Rada Związków Zawodowych przekazała teren położony przy ul. [...] Radzie...

I SA/Wa 36/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-08-01

(takie jak choroba uniemożliwiająca stawienie się na rozprawie), bądź zdarzenie o charakterze nadzwyczajnym i powszechnym, siły wyższej, jak np. wystąpienie klęski żywiołowej...
mieszkania adresata, jego biura lub innego pomieszczenia, w którym adresat wykonuje swoje czynności zawodowe, bądź w widocznym miejscu przy wejściu na posesję adresata...

I SA/Wa 2110/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-06-03

na odpowiedzialność karną, hańbę lub bezpośrednią szkodę majątkową albo spowodować naruszenie obowiązku zachowania prawnie chronionej tajemnicy zawodowej., Komisja zaznaczyła...
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2021 r...