Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Gospodarka gruntami X

II GZ 131/07 - Postanowienie NSA z 2007-09-11

społecznej,, b) dotyczących statusu bezrobotnego, zasiłków oraz innych należności i uprawnień przysługujących osobie bezrobotnej,, c) dotyczących chorób zawodowych...

II SA/Ke 784/20 - Wyrok WSA w Kielcach z 2020-12-11

rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r...

I OSK 4355/18 - Wyrok NSA z 2021-09-29

to zrobić w trybie, o jakim mowa w art. 157 ust. 1 u.g.n., a więc wnioskować o zwrócenie się do organizacji zawodowej rzeczoznawców majątkowych o dokonanie oceny...
przez jego autorkę jego aktualności) oceny prawidłowości sporządzenia operatu szacunkowego dokonanej przez organizację zawodową rzeczoznawców majątkowych. Zwracając...

II SA/Po 784/21 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2022-02-16

zawodowej rzeczoznawców majątkowych o dokonanie oceny prawidłowości sporządzonego w przedmiotowej sprawie operatu szacunkowego. Organ prowadzący postępowanie...
administracji nie mógł wyjaśnić bez zwracania się do organizacji zawodowej rzeczoznawców majątkowych, pomijając, iż operat szacunkowy sporządzony na zlecenie organu...

I SA/Po 777/20 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2021-03-05

, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374 ze zm.)., Materialnoprawną podstawę wydania...
prawidłowości tego operatu, która należy do organizacji zawodowej rzeczoznawców majątkowych, zgodnie z art. 157 ust. 1 u.g.n. Podważenie metody wyceny, prawidłowości zastosowanych...

II SA/Wr 263/21 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2021-08-24

przez rzeczoznawcę majątkowego o aktualizację z 28.12.2020 r., nie mógł stanowić dowodu spełniającego obowiązujące w zakresie wycen wymogi prawa, jak i standardów zawodowych...
ust. 3 ustawy z 02.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych...

II SA/Wr 372/16 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2016-10-25

w celach niehandlowych zwierząt cyrkowych ustawy z dnia 11.03.2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczania chorób zakaźnych zwierząt, a w końcu art. 3 ust. 1 ustawy...
zakazu występów zwierząt dzikich w cyrkach., W odpowiedzi na skargę organ wniósł o jej oddalenie., W uzasadnieniu zawodowy pełnomocnik organu kwestionował istnienie...

I OSK 985/21 - Wyrok NSA z 2022-02-03

mogłoby nastąpić w trybie art. 157 ust. 1 u.g.n., to jest poprzez zwrócenie się przez stronę kwestionującą wartość operatu do organizacji zawodowej rzeczoznawców majątkowych...
. Skarżąca nie wystąpiła do organizacji zawodowej rzeczoznawców majątkowych o ocenę prawidłowości operatu sporządzonego przez [...]., Organy dokonały oceny operatu...

I OSK 87/21 - Wyrok NSA z 2022-10-21

następujące przesłanki: posiada kwalifikacje rolnicze albo której, pod warunkiem uzupełnienia kwalifikacji zawodowych, przyznano pomoc, o której mowa w ustawie z 7 marca...
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2095, z późn. zm...

II SA/Bk 28/21 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2021-02-16

. Fundusz Składkowy nie jest funduszem celowym. Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników może wspierać działania realizowane przez organizacje społeczne, zawodowe...
ust. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID - 19, innych chorób zakaźnych...