Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Geodezja i kartografia X

I OSK 2493/18 - Wyrok NSA z 2020-12-09

związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1842 z późn. zm...
i kartograficzne do przeprowadzenia czynności technicznych związanych z ustaleniem przebiegu granic upoważnia się geodetę uprawnionego mgr. inż. W. S. (uprawnienia zawodowe...

II SA/Sz 17/18 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2018-04-26

te są porównywalne z innymi czynnościami wykonywanymi przez M. J. w dniu, 22 sierpnia 2017 r., takimi jak przyjmowanie wizyt i prowadzenie rozmów na tematy zawodowe i społeczne...
. wyrok WSA w Gliwicach z 14 marca 2018 r. sygn. II SA/Gl 1212/17)., W orzecznictwie sądowoadministracyjnym podkreśla się też, że nawet choroba nie stanowi przesłanki...

II SA/Sz 547/21 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2021-09-16

na podstawie art. 15zzs4 ust. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem [...], innych chorób...
. Nie figuruje on przy tym w rejestrze geodetów prowadzonym przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii (http://www.gugik.gov.pl/uprawnienia-zawodowe/znajdz-geodete). Stąd należało...

SA/Rz 250/03 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2005-04-28

, iż skarżąca od 1991 r. jest inwalidką I grupy, mieszka samotnie, a ze względu na stan zdrowia nie jest zdolna do samodzielnej egzystencji. Jej choroba jest więc dodatkową...
zawodowe, bądź w miejscu widocznym na nieruchomości, której postępowanie dotyczy. Z pisma procesowego pełnomocnika skarżącej z dnia 12.11.2001 r. /K. 8 akt organu II...

II SA/Rz 656/20 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2020-10-14

użytku gruntowego w działce, mogą być dokonywane w ramach pracy geodezyjnej wykonywanej lub kierowanej przez osobę legitymującą się odpowiednimi uprawnieniami zawodowymi...
legitymująca się uprawnieniami zawodowymi w dziedzinie geodezji i kartografii w przypadku wykonywania przez tę osobę funkcji biegłego sądowego, mierniczego górniczego...

II SA/Bd 1510/21 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2022-05-25

przez zawodowego pełnomocnika (adwokata), zarzucając naruszenie:, - art. 8, art. 11 i art. 107 § 3 w zw. z art. 140 k.p.a. przez nieprzedstawienie w uzasadnieniu zaskarżonej...
1514/21. M. L., reprezentowany przez zawodowego pełnomocnika (adwokata) również wniósł o uchylenie decyzji organów obu instancji oraz o zasądzenie na jego rzecz kosztów...

II SA/Rz 871/20 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2020-12-15

prac geodezyjnych, jeśli został ustanowiony, numer uprawnień zawodowych osoby, która sporządziła dokument, lub numer uprawnień zawodowych kierownika prac geodezyjnych...
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych., W pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę...

II SA/Gl 1137/20 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2021-01-13

i skompletowanie zostało powierzone osobom o określonym przygotowaniu zawodowym, dającym rękojmię umiejętnego ich przygotowania. Organ sprawuje jedynie nadzór nad poprawnością...