Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Finanse publiczne X

III SA/Wr 544/17 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2018-02-27

oraz kopię decyzji z dnia [...] marca 2016 r. nr [...] o stwierdzeniu choroby zawodowej., GITD pismem z dnia [...] listopada 2016 r., nr [...] wezwał stronę o przesłanie...
, że w dniu [...] marca 2016 r. u strony została orzeczona choroba zawodowa. Skarżący prowadzi działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Usługowe 'A' C.S....

III SA/Gl 1778/21 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2022-05-10

przy pracy i chorób zawodowych z dnia 30 października 2002 r., która w art. 2 pkt 10 definiuje 'rodzaj działalności według PKD' jako rodzaj przeważającej działalności zakodowanej...
, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2095, ze zm., dalej: ustawa COVID-19...

I SA/Kr 706/21 - Wyrok WSA w Krakowie z 2021-07-13

zapadły na gruncie ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych z dnia 30 października 2002 r. t.j. Dz.U. z 2019 poz. 1205...
, o których mowa w art. 31zo ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób...

III SA/Wr 262/21 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2022-11-25

na gruncie ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych z dnia 30 października 2002 r., która w art. 2 pkt 10 definiuje 'rodzaj...
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1842...

II SA/Ke 270/08 - Wyrok WSA w Kielcach z 2008-07-18

;, - w § 3 określiła, że zasiłek pieniężny mogą otrzymać nauczyciele, którzy leczą się z powodu choroby zawodowej nauczycieli, wypadku przy pracy, przewlekłej lub ciężkiej...
choroby, zarówno w publicznych jak i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, w miejscu zamieszkania lub poza nim, a także nauczyciele po zwolnieniu lekarskim, trwającym...

II GSK 335/11 - Wyrok NSA z 2012-03-27

ograniczeń zawodowych niepełnosprawnego pracownika. Z akt sprawy WSA wywiódł, że IPR został opracowany dla R. S., pracownika, dla którego, ze względu na choroby układu...
., w kwocie 69.300,00 zł (16.415,97 euro) ze względu na brak związku poniesionych wydatków ze zmniejszeniem lub wyeliminowaniem ograniczeń zawodowych wynikających...

V SA/Wa 1563/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-01-09

depresyjne i krótkotrwałe epizody hipomaniakalne zaś przebieg choroby powoduje wycofywanie się skarżącego z życia społecznego i zawodowego. Z zaświadczenia z [...] kwietnia...
3 w.w. przepisu, to jakkolwiek wnioskodawca od 2015 r. leczy się z powodu choroby maniakalno-depresyjnej i był w tymże roku z tego powodu trzykrotnie hospitalizowany...

V SA/Wa 1871/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-11-24

27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Pracodawca dysponuje tymi środkami na zasadach ściśle określonych...
, że w ramach indywidualnych programów mogą zostać sfinansowane koszty mające na celu zmniejszenie ograniczeń zawodowych wynikających z rodzaju i stopnia...

V SA/Wa 1851/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-11-28

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych poprzez uznanie, że przepis ten nakazuje dokonywanie wydatków jedynie z rachunku ZFRON oraz brak możliwości...
w przepisie sformułowania 'w szczególności' wskazującego, że jest to katalog otwarty , którego zakres określa cel wydatków tj. zmniejszenie ograniczeń zawodowych wynikających...

V SA/Wa 2249/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-07-03

wymienionych dokumentów z uwagi na chorobę prezesa jednoosobowego zarządu spółki, załączając do pism m.in. zaświadczenia lekarskie., Decyzją z [...] stycznia 2016r. Prezes PFRON...
zaskarżone rozstrzygnięcie., Minister przytoczył m.in. treść art. 26a ust. 1a1 pkt 3 oraz art. 2 pkt 4a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej...
1   Następne >   +2   +5   +10   16