Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Egzekucyjne postępowanie X

II OSK 2538/19 - Wyrok NSA z 2022-07-12

[...] Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w [...] z dnia[...]sierpnia 2018 r. [...] w przedmiocie choroby zawodowej oddala skargę kasacyjną. Wyrokiem z 29...
Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w [...] z dnia [...] sierpnia 2018 r. nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej., Powyższy wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego...

II FZ 76/11 - Postanowienie NSA z 2011-02-28

przysługujących osobie bezrobotnej, chorób zawodowych, świadczeń leczniczych oraz świadczeń rehabilitacyjnych (art. 239 § 1 pkt 1 p.p.s.a.)., Podniesiony obecnie ponownie argument...

I SA/Ke 321/08 - Wyrok WSA w Kielcach z 2008-11-27

, ubezpieczenie w razie choroby i macierzyństwa oraz ubezpieczenie z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Egzekucji administracyjnej podlegają...
i macierzyństwa; 4) ubezpieczenie z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych., Warunki natomiast nabywania prawa do świadczeń pieniężnych z ubezpieczeń emerytalnego...

II SA 442/81 - Wyrok NSA z 1981-09-22

Skarga Jerzego K. na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Chełmie z dnia 14 maja 1981 r. w przedmiocie nakazu usunięcia uchybień w stanie sanitarnym Szkoły Podstawowej w Ś. i na podstawie art. 207 par. 1 i 3 Kpa stwierdził nieważność zaskarżonej decyzji oraz stosownej decyzji Państwowego Terenowego Inspektora Sanitarnego w Ch. z dnia 31 marca 1981 r., a także, zgodnie z art. 208 Kpa, zasądził od Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego kwotę złotych sześćset tytułem...

II FZ 585/10 - Postanowienie NSA z 2010-11-29

chorób zawodowych, świadczeń leczniczych oraz świadczeń rehabilitacyjnych, d) ze stosunków pracy i stosunków służbowych, e) z zakresu ubezpieczeń społecznych, f) z zakresu...

I SA 439/00 - Wyrok NSA z 2001-03-14

Sprawa ze skargi Polskich Kolei Państwowych Kolejowego Zakładu Zaopatrzenia Farmaceutycznego w G. na postanowienie Głównego inspektora Farmaceutycznego z dnia 24 stycznia 2000 r. (...) w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego w sprawie zarzutów w kwestii prowadzenia postępowania zabezpieczającego - uchyla zaskarżone postanowienie oraz postanowienie (...) Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w B. z 2 sierpnia 1999 r. (...), a także postanowienie (...) Wojewódzkiego Inspektora Farmac...

III SA/Łd 346/09 - Wyrok WSA w Łodzi z 2010-02-11

. jednorazowego odszkodowania pieniężnego przysługującego na podstawie przepisów o świadczeniach z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, pracownikowi albo członkom...
. Pieniądze ze sprzedaży nieruchomości winny być wypłacone w pierwszej kolejności pracownikom w oparciu o wyroki Sądu Pracy. Skarżący całe zawodowe życie poświęcili...

III SA/Po 1186/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-04-09

wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Zgodnie z art. 32 u.s.u.s., do składek na Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur...
choroby, niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci oraz z tytułu zamiany uprawnień objętych treścią prawa dożywocia na dożywotnią rentę; roszczenia o wydanie mienia...

II SA 771/83 - Wyrok NSA z 1983-07-19

natężenia dopuszczalnego poziomu dźwięków na wszystkich typach krosien jest bezsporne i stało się przyczyną choroby zawodowej uszkodzenia słuchu w 6 przypadkach w 1981 r., a 7...

VII SA/Wa 2553/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-05-23

z chorobą zawodową w postaci kostno-stawowej, co w znacznym stopniu ogranicza jego zdolność normalnego funkcjonowania, jak również, że choruje na astmę oskrzelową i POCHP, tj...
. przewlekłą obturacyjną chorobę płuc., Pismem z dnia [...] lipca 2013 r. Znak: [...][...] WINB w [...] zwrócił się do Wójta Gminy [...] z prośbą o udzielenie informacji...
1   Następne >   +2   +5   +10   12