Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Działalność gospodarcza X

VI SA/Wa 2456/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-02-14

art. 29 w związku z art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U.2009.167.1322...
października 2002r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U.2009.167.1322), bowiem zgodnie z art. 29 tej ustawy wysokość stopy ustala...

SA/Ł 2447/94 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 1995-08-22

to z obowiązków o charakterze socjalnym, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony i przeciwdziałania chorobom zawodowym, okresowych badań lekarskich związanych z danym...

II SA 1829-1830/86 - Wyrok NSA z 1987-01-15

znaczna ich liczba z powodu chorób zawodowych będzie musiała przejść na renty inwalidzkie i to dopiero może pogłębić deficyt siły roboczej. , Decyzją z dnia 12 sierpnia...

III SA/Łd 1210/13 - Wyrok WSA w Łodzi z 2014-01-23

chorób, w tym chorób zakaźnych i zawodowych., Podkreślić należy, że katalog sposobu realizacji tych zadań - co wynika ze sformułowania 'w szczególności...

VI SA/Wa 1584/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-11-19

. za winną popełnienia zarzucanego jej czynu i wymierzył karę dyscyplinarną zawieszenia w czynnościach zawodowych na okres 1 roku. Sąd Dyscyplinarny II instancji...
i skazaniu na karę dyscyplinarną zawieszenia w czynnościach zawodowych na okres 1 roku oraz dyspozycję art. 14a ust. 3 pkt 3 ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie...

II GSK 2042/18 - Wyrok NSA z 2022-05-12

w sposób nieprawidłowy ocenił przesłanki z art. 31 § 1 pkt 2 k.p.a. i błędnie uznał, że interes społeczny Izby nie koresponduje z interesem samorządu zawodowego i jego celami...
statutowymi., Cele statutowe samorządu zawodowego aptekarzy zostały określone w akcie rangi ustawowej. Głównym, konstytucyjnym celem działalności samorządu aptekarskiego...

II SA 1592/93 - Wyrok NSA z 1994-12-19

przeniesienia siedziby zawodowej z Ko. do K. i udzielenia zgody na indywidualne wykonywanie zawodu adwokata i na podstawie art. 207 par. 1 i 2 pkt 1 i 3 Kpa uchylił...
zawodowej oraz o zezwolenie na indywidualne wykonywanie zawodu adwokat Marek W. ponawiał (...). Przez pewien czas - w związku z toczącym się postępowaniem dyscyplinarnym...

VI SA/Wa 901/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-11-24

świadczenie zdrowotne, obejmującą poradnię diabetologiczną, kardiologiczną, onkologiczną, zdrowia psychicznego, pediatryczną, chorób wewnętrznych, pulmunologiczną...
- Ambulatoryjne świadczenie zdrowotne, obejmujące poradnię chorób wewnętrznych ginekologiczną, gabinet diagnostyczno-zabiegowy, pracownię USG., Na wniosek [...] WIF [...] Okręgowa...

II GSK 672/22 - Wyrok NSA z 2023-01-10

, a których zakres obejmował przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2020 r. poz...
olimpijskiej, paraolimpijskiej lub uprawiającymi sport w ramach ligi zawodowej. Przedstawione przez stronę podczas kontroli dokumenty oraz dokumenty założenia K...

VI SA/Wa 641/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-12-12

działalności gospodarczej. Kolejnymi pismami skierowanymi do WIF strona informowała, że w dalszym ciągu nie może wykonywać działalności gospodarczej z powodu choroby, a dodatkowo...
na wyodrębnioną inną niż kwalifikacje zawodowe przesłankę - należy rozumieć całość cech, zdarzeń i okoliczności dotyczących wykonywania danego zawodu, składających...
1   Następne >   +2   4