Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Dodatki mieszkaniowe X

II SA/Wa 787/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-12-09

w następującym stanie faktycznym i prawnym:, Wnioskiem z dnia [...] czerwca 2019 r. K. S. - żołnierz zawodowy służby stałej - wystąpił do Dyrektora OR AMW o wypłatę świadczenia...
służby w innej, niż Siły Zbrojne, formacji mundurowej, będzie mógł w przypadku powołania do zawodowej służby wojskowej, kolejny raz otrzymać pomoc w celu zaspokojenia...

I OSK 2510/12 - Wyrok NSA z 2013-12-06

mieszkaniowymi z uwzględnieniem w pierwszej kolejności uprawnień żołnierzy zawodowych pełniących zawodową służbę wojskową przed potrzebami osób, które do tej formacji nie należą...
potrzebami mieszkaniowymi żołnierzy zawodowych. Wskazano też na sprzeczność istotnych ustaleń z treścią zebranego w sprawie materiału dowodowego poprzez ustalenie...

II SA/Wa 938/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-12-22

AMW o przydział kwatery albo innego lokalu mieszkalnego. Wnioskodawca jest żołnierzem w służbie kontraktowej w korpusie podoficerów zawodowych, który na podstawie...
, w przypadku powołania do zawodowej służby wojskowej, kolejny raz otrzymać pomoc w celu zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych. Powyższe dotyczy również niniejszej sprawy...

III SA/Kr 132/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-09-27

. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. nr 123, poz. 776 ze zm.). Natomiast art. 2 wskazuje, że do osób niepełnosprawnych...
licznych chorób otrzymała od lekarza rodzinnego zaświadczenie o wymaganym zamieszkiwaniu w oddzielnym pokoju, które dołączyła do wniosku o przyznanie dodatku wraz...

II SA/Ke 690/09 - Wyrok WSA w Kielcach z 2009-12-30

. choroba wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju. Tymczasem ten ostatni dowód, jako istotny dla sprawy, został zignorowany przez organ pierwszej instancji., Organ...
orzekają powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej...

IV SA/Wr 472/12 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2013-02-21

., W uzasadnieniu strona skarżąca podała, że choroba Ł. L. nie pozwala mu mieszkać samodzielnie. Potrzebuje stałej, całodobowej opieki, co wynika ze specyfiki choroby...
1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. nr 123 poz. 776 ze zm.)., Wskazać należy, że wykładni art. 5 ust. 3 ustawy...

III SA/Gd 388/11 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2011-11-10

z dnia 12.01.2011 r. z Poradni Pulmonologicznej dla Dzieci wydane przez lekarza chorób dziecięcych, specjalistę chorób płuc. Potrzeba wydania takiego zaświadczenia wynikała...
lekarskie L. P. z dnia 29.09.2009 r., albowiem w odwołaniu mowa jest o, cyt.:' zaświadczeniu lekarskim lekarza specjalisty dziecięcego właściwego do choroby zasadniczej dziecka...

II SA/Po 930/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-12-09

., Od decyzji tej odwołał się Pan S. M. czując się pokrzywdzony wydaną decyzją i podając, że jest od wielu lat . osobą niepełnosprawną (choroby ortopedyczne, neurologiczne, bezdech...
do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w ustawie z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz...

I OSK 1185/18 - Wyrok NSA z 2019-12-19

, wypłaconego jej tytułem dofinansowaniem dla osób niepełnosprawnych w celu poprawienia ich sytuacji społecznej i zawodowej oraz zapewnienia równego dostępu do edukacji...
(PFRON), który jest państwowym funduszem celowym i świadczenia przez niego wypłacane, adresowane do osób niepełnosprawnych, służą rehabilitacji społecznej i zawodowej...

I OSK 2945/13 - Wyrok NSA z 2014-12-05

pełnomocnik skarżącego wniósł o uchylenie zaskarżonej decyzji oraz poprzedzającej ją decyzji organu pierwszej instancji. W uzasadnieniu skargi podano, że choroba Ł. L...
. nie pozwala mu mieszkać samodzielnie. Potrzebuje stałej, całodobowej opieki, co wynika ze specyfiki choroby oraz ma podstawy w orzeczeniu o niepełnosprawności. Fakt...
1   Następne >   +2   4