Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Celne prawo X

III SA/Wr 562/04 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2006-03-10

Sanitarnego w O. z dnia [...] [...] orzekającej o braku podstaw do stwierdzenia u K., W. choroby zawodowej w postaci przewlekłej choroby narządu głosu spowodowanej nadmiernym...
wysiłkiem głosowym, wymienionej w poz. 15 wykazu chorób zawodowych określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 lipca 2002 r. w sprawie wykazu chorób zawodowych...

III SA/Kr 70/21 - Wyrok WSA w Krakowie z 2022-02-03

się warunki wykonywania pracy; 4) zapewnić rozwój spójnej polityki zapobiegającej wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym uwzględniającej zagadnienia techniczne, organizację pracy...
mieszanin stosowanych w zakładzie podczas prac porządkowych, co narusza art. 221 § 2 ustawy Kodeks pracy; brak do wglądu opracowanej oceny ryzyka zawodowego zatrudnionych...

II SA/Rz 819/08 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2009-04-08

Najwyższego z dnia 3.06.1993r., III ARN 27/1993 dopuszczający zmianę w trybie art. 154 K.p.a. orzeczenia w przedmiocie choroby zawodowej dotyczy zupełnie innego...

I GZ 203/21 - Postanowienie NSA z 2021-07-22

zawodowych z powodu zarażenia wirusem SARS2, to jest choroby COVID-19. Przedłożono także informację z 21 kwietnia 2021 r. z Centrum e-Zdrowia w W. o pobycie A. w izolacji...
i przypadała w okresie pandemii COVID-19. Zarażenie tą chorobą uniemożliwia podjęcie jakichkolwiek czynności zawodowych przez osobę chorą i osoby z nią współpracujące...

III SA/Gl 1464/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-01-20

- pozycja 9018 obejmuje szeroki zakres przyrządów i urządzeń, które w zdecydowanej większości przypadków są stosowane tylko w praktyce zawodowej np. lekarzy, chirurgów...
, że na dzień wydania decyzji przedmiotowe urządzenie było urządzeniem medycznym, stosowanym w zdecydowanej większości przypadków w praktyce zawodowej lekarzy i zapewniało...

III SA/Gl 1468/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-01-20

Towarów - pozycja 9018 obejmuje szeroki zakres przyrządów i urządzeń, które w zdecydowanej większości przypadków są stosowane tylko w praktyce zawodowej np. lekarzy, chirurgów...
. na okoliczność, że na dzień wydania decyzji przedmiotowe urządzenie było urządzeniem medycznym, stosowanym w zdecydowanej większości przypadków w praktyce zawodowej lekarzy...

III SA/Gl 1465/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-01-20

9018 obejmuje szeroki zakres przyrządów i urządzeń, które w zdecydowanej większości przypadków są stosowane tylko w praktyce zawodowej np. lekarzy, chirurgów, stomatologów...
przedmiotowe urządzenie było urządzeniem medycznym, stosowanym w zdecydowanej większości przypadków w praktyce zawodowej lekarzy i zapewniało leczenie medyczne., 3.2....

III SA/Gl 1467/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-01-20

- pozycja 9018 obejmuje szeroki zakres przyrządów i urządzeń, które w zdecydowanej większości przypadków są stosowane tylko w praktyce zawodowej np. lekarzy, chirurgów...
, że na dzień wydania decyzji przedmiotowe urządzenie było urządzeniem medycznym, stosowanym w zdecydowanej większości przypadków w praktyce zawodowej lekarzy i zapewniało...

III SA/Gl 1466/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-01-20

- pozycja 9018 obejmuje szeroki zakres przyrządów i urządzeń, które w zdecydowanej większości przypadków są stosowane tylko w praktyce zawodowej np. lekarzy, chirurgów...
wydania decyzji przedmiotowe urządzenie było urządzeniem medycznym, stosowanym w zdecydowanej większości przypadków w praktyce zawodowej lekarzy i zapewniało leczenie...

III SA/Gl 1462/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-03-24

Oznaczania i Kodowania Towarów - pozycja 9018 obejmuje szeroki zakres przyrządów i urządzeń, które w zdecydowanej większości przypadków są stosowane tylko w praktyce zawodowej...
, stosowanym w zdecydowanej większości przypadków w praktyce zawodowej lekarzy i zapewniało leczenie medyczne., 3.2. Dyrektor Izby Celnej w K. postanowieniem z dnia [...] r...
1   Następne >   +2   +5   +10   15