Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Budżetowe prawo X

II OSK 1379/11 - Wyrok NSA z 2011-09-13

z siedzibą w T. na decyzję Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Katowicach z dnia [...] kwietnia 2010 r., nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej oddala...
w mocy decyzję organu I instancji z dnia [...] września 2009 r. w przedmiocie choroby zawodowej., W uzasadnieniu powyższego wyroku Sąd pierwszej instancji wskazał...

VII SA/Wa 848/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-12-21

się ewentualnie nowych okoliczności., W tej sytuacji organ I instancji zobligowany był odmówić wznowienia postępowania administracyjnego w przedmiocie choroby zawodowej...

VII SA/Wa 126/22 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-03-29

chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1842, dalej 'ustawa o COVID-19'), zgłaszał prowadzenie robót budowlanych lub zmianę...
k.c. prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową. Podmiotem zobowiązanym na mocy ww. postanowienia PINB powinien być zatem R. K. prowadzący...

V SA/Wa 792/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-01-16

uczniów., - Zasadniczej Szkoły Zawodowej wchodzącej w skład Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w W. liczba uczniów ogółem oraz liczba uczniów przeliczona wagą P2, P7, P8, P44...
zachowania, zagrożonych uzależnieniem, zagrożonych niedostosowaniem społecznym, z chorobami przewlekłymi - wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy...

II GSK 2375/11 - Wyrok NSA z 2013-03-08

lub dokumentację medyczną potwierdzającą przewlekłe choroby. Organ stwierdził, że szkoła nieprawidłowo klasyfikowała uczniów do kategorii uczniów z niepełnosprawnością...
. We wspomnianym protokole kontroli została wskazana liczba uczniów w Szkole Podstawowej, Gimnazjum i Zasadniczej Szkole Zawodowej wchodzących w skład Zespołu Szkół Specjalnych, według...

II SA/Go 435/20 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2020-11-12

o środowiskowych uwarunkowaniach,, c) art. 15zzs ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych...
o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego., Projekt jest zgodny z ostateczną decyzją Burmistrza z dnia [...] maja 2019 r. o lokalizacji przedmiotowej inwestycji...