Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Aplikacje prawnicze X

VI SA/Wa 981/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-09-09

o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, za zbiorowy wypadek przy pracy (przy spełnieniu pozostałych warunków) uważa się wypadek, któremu...
jest odpowiedź 'A', oparta na art. 3 ust. 6 ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Skarżący udzielił odpowiedzi 'B'. W odwołaniu zarzucił...

VI SA/Wa 316/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-05-25

, w brzmieniu: 'Zgodnie z ustawą o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, przy spełnieniu pozostałych przesłanek, śmiertelnym wypadkiem...
społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, zgodnie z którym: 'Za śmiertelny wypadek przy pracy uważa się wypadek, w wyniku którego nastąpiła śmierć...

II GSK 935/09 - Wyrok NSA z 2010-11-05

i chorób zawodowych, a więc nie miało, wbrew twierdzeniom skarżącego, charakteru kazusu. Zatem wybrana przez skarżącego odpowiedź (B) (zamiast (A)) była bezspornie błędna...
przy pracy i chorób zawodowych (j.t. z 2009 r. Dz.U. Nr 167, poz. 1322 ze zm.), zawierającego definicję 'śmiertelnego wypadku przy pracy', Słusznie również Sąd pierwszej...

VI SA/Wa 791/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-07-21

podważone przez skarżącego pytanie - pytanie nr 157, brzmiało: 'Zgodnie z ustawą o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, zbiorowym...
2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. Nr 199, poz. 1673 ze zm.). Zdaniem skarżącego powyższe pytanie...

VI SA/Wa 33/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-10-02

wysokości utraconego dochodu, dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z dokumentu w postaci historii choroby, w tym celu zwrócenie się do G. Sp. z o.o. NZOZ, W. o przedłożenie...
uwierzytelnionej kserokopii karty choroby skarżącej na okoliczność zastosowanych sposobów leczenia środkach farmaceutycznych, dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu...

II GSK 867/13 - Wyrok NSA z 2014-07-30

wyników ze wszystkich kolokwiów przeprowadzanych w trakcie aplikacji. Jednocześnie przyznała, że nie zaliczyła jednego z dwóch kolokwiów, co było spowodowane jej chorobą...
. W uzasadnieniu uchwały Krajowa Rada Notarialna odwołała się do pojęcia 'sprawowania pieczy', jako konstytucyjnego obowiązku każdego z samorządów zawodowych, w tym samorządu...

VI SA/Wa 2150/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-01-22

jako aplikant opanowała dziedziny prawa objęte szkoleniem aplikacyjnym w stopniu, który umożliwia jej przystąpienie do egzaminu zawodowego - a zatem, czy próba zaznajomienia...
pkt 9 w zw. z art. 75 p.n. Wskazała, że odbyła wymagane ustawą Prawo o notariacie oraz rozporządzeniem o organizacji szkolenia zawodowe, seminaryjne oraz praktyki...

VI SA/Wa 1548/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-11-09

wykonywania zawodu oraz o nieskazitelnym charakterze, a nie osoby spełniające wyłącznie formalne przesłanki dotyczące kwalifikacji zawodowych. Aplikant notarialny jest bowiem osobą...
jak również okoliczności charakteryzujące jej dotychczasową postawę życiową, w tym właściwości osobiste, przebieg edukacji, działalność społeczną i zawodową...

VI SA/Wa 3161/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-03-26

odwołania wyjaśnił, że wyrok skazujący oraz wcześniejsze ukaranie karą dyscyplinarną były pochodnymi choroby, tj. [...], których następstwem było nadużywanie alkoholu., Pierwsza...
z tych chorób została wyleczona podczas blisko trzymiesięcznego pobytu w Wojewódzkim Zespole [...] w O. na początku 2011 r., o czym Okręgowa Rada Adwokacka w O. wiedziała...

VI SA/Wa 667/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-07-14

zawodowej do wykonywania zawodu radcy prawnego powinna uwzględniać okres po złożeniu przez kandydata egzaminu prawniczego. W konsekwencji - jak stwierdził organ - nie mogły...
prawne wykonywane w ramach zatrudnienia przez skarżącego dotyczyły bardzo wąskiego zakresu prawa. Ponadto organ podkreśla, iż dotychczasowa praktyka zawodowa skarżącego...
1   Następne >   +2   4