Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Administracyjne postępowanie X
  • Skarżony
  • Symbol

II OSK 1624/16 - Wyrok NSA z 2018-05-24

Dolnośląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu w przedmiocie umorzenia postępowania wszczętego w sprawie choroby zawodowej., Powyższy wyrok został...
jako PPINS w J.) podejrzenie choroby zawodowej - przewlekłe choroby narządu głosu spowodowane nadmiernym wysiłkiem głosowym, trwającym co najmniej 15 lat (poz. 15 wykazu chorób...

II OSK 2400/13 - Wyrok NSA z 2015-05-07

Małopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Krakowie z dnia [...] listopada 2011 r. nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej oddala skargę kasacyjną Wyrokiem...
Inspektora Sanitarnego z dnia [...] listopada 2011r., nr [...], w przedmiocie choroby zawodowej., Wyrok został wydany w następującym stanie faktycznym i prawnym sprawy...

IV SA/Wr 118/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-09-16

D. Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego we W. z dnia [...], nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania wszczętego w sprawie choroby zawodowej oddala...
czerwca 2009 r. w sprawie chorób zawodowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1367), jak również art. 138 § 1 pkt 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, dalej: k.p.a., Dz. U. z 2013...

VII SA/Wa 2510/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-09-27

Inspektora Sanitarnego w [...] z dnia [...] września 2016 r. znak [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia choroby zawodowej oddala skargę Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny...
podejrzenia u [...] choroby zawodowej - obustronny trwały odbiorczy ubytek słuchu typu ślimakowego lub czuciowo-nerwowego spowodowany hałasem, wyrażony podwyższeniem progu słuchu...

II OSK 1236/15 - Wyrok NSA z 2017-05-12

Lubelskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Lublinie z dnia [...] marca 2014 r. nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej oddala skargę kasacyjną...
Inspektora Sanitarnego w Lublinie z dnia [...] marca 2014 r. w przedmiocie choroby zawodowej., Wyrok wydany został w następującym stanie faktycznym i prawnym sprawy:, K. T...

II SA/Po 901/21 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2022-04-26

[...] października 2021 r., nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej oddala skargę. Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny decyzją z dnia [...] października 2021 r...
. nr [...] utrzymał w mocy zaskarżoną przez H. Ł. decyzję Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w T. z dnia [...] marca 2021 r. znak [...] wydaną w przedmiocie choroby zawodowej...

II SA/Op 568/14 - Wyrok WSA w Opolu z 2015-01-13

Opolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Opolu z dnia 8 września 2014 r., nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej 1) uchyla zaskarżoną decyzję...
r., nr [...], utrzymująca w mocy decyzję Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu z dnia 3 czerwca 2014 r., nr [...], stwierdzającą chorobę zawodową u Z. M...

IV SA/Po 76/22 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2022-04-05

w P. z dnia [...] listopada 2021 r. nr [...] w przedmiocie braku podstaw do stwierdzenia choroby zawodowej oddala skargę w całości. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny...
w K. (zwany dalej 'PPIS') decyzją z dnia [...] marca 2021 r. po rozpatrzeniu zgłoszenia podejrzenia choroby zawodowej u A. T., nie stwierdził choroby zawodowej w postaci...

II SA/Bk 451/06 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2006-11-07

Doprecyzowanie w nowym rozporządzeniu w sprawie chorób zawodowych przesłanki uznania danego schorzenia za chorobę zawodową stanowi nowy element prawotwórczy tj. element...
rozpatrywanych pod rządami poprzedniego rozporządzenia w sprawie chorób zawodowych i spraw rozpatrywanych przy zastosowaniu nowego rozporządzenia w sprawie chorób zawodowych...

IV SA/Po 320/18 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2018-06-13

. 1257) umorzył w całości postępowanie w sprawie choroby zawodowej u P. M. P.. W motywach uzasadnienia organ I instancji wskazał, że brak jest podstaw do merytorycznego...
zgłoszeń podejrzenia chorób zawodowych, które wskazywałyby konkretne jednostki chorobowe dolegające stronie, a nie tylko zawierające spis poszczególnych rodzajów chorób...
1   Następne >   +2   +5   +10   100