Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Żołnierze zawodowi X

II SA/Sz 230/11 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2011-09-21

Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia [...] nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej I. oddala skargę, II. przyznaje od Skarbu Państwa - Wojewódzkiego Sądu...
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 lipca 2002r. w sprawie wykazu chorób zawodowych, szczegółowych zasad postępowania w sprawach zgłoszenia podejrzenia, rozpoznawania...

SA/Wr 1694/94 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1994-09-14

zarówno wypadkiem przy pracy w rolnictwie lub rolniczą chorobą zawodową, jak i ogólnym stanem jego zdrowia. Naczelny Sąd Administracyjny uznał zasadność skargi Roberta G...
wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej ma tylko takie znaczenie, że do nabycia prawa do renty inwalidzkiej nie jest wymagany staż ubezpieczenia...

III SA/Kr 1554/11 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-11-14

. Inwalidztwo jest następstwem choroby powstałej w okresie pełnienia zawodowej służby wojskowej jednakże nie pozostaje w związku ze służbą wojskową. Stwierdzone...
lekarskie dzieli się na trzy grupy. Żołnierze zawodowi znajdują się w grupie II - 5 kolumna wykazu chorób stanowiącego zał. nr l do w/w rozporządzenia. Kwalifikacji...

I OSK 1371/14 - Wyrok NSA z 2016-04-07

, o których mowa w art. 7 ust. 1 i 3 ustawy, tj. wniosek, zaświadczenie o pełnieniu służby, protokół powypadkowy albo decyzja stwierdzająca chorobę zawodową, orzeczenie...
powypadkowy, a w przypadku choroby zawodowej odpowiednią decyzję (art. 8 pkt 2 ustawy), orzeczenie właściwej komisji lekarskiej albo orzeczenie lekarza orzecznika...

II SA/Wa 766/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-03-22

lub korzeniowym jednakże schorzenia te nie są uznawane za choroby zawodowe. Wady wrodzone lub nabyte w okresie wzrostowym organizmu mogą przyspieszać lub nasilać ww. dolegliwości...
nie są uznawane za choroby zawodowe. Natomiast występujące u orzekanej zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa trudno uznać za pozostające w związku ze służbą wojskową...

II SA/Wa 1318/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-04-14

o których mowa w art. 8 ustawy o weteranach, tzn. protokołu powypadkowego albo decyzji o stwierdzeniu choroby zawodowej, orzeczenia właściwej komisji lekarskiej...
w związku z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową wydane dla celów świadczeń ubezpieczenia społecznego oraz decyzji administracyjnej o przyznaniu świadczeń odszkodowawczych...

I SA 831/98 - Wyrok NSA z 1998-11-03

Orzeczenia o zdolności do czynnej służby wojskowej żołnierzy zawodowych podlegają kontroli Naczelnego Sądu Administracyjnego. oddala skargę w przedmiocie określenia...
zdolności do dalszej zawodowej służby wojskowej. Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:, Na wstępie rozważenia wymagał zarzut podniesiony w odpowiedzi na skargę...

VIII SA/Wa 507/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-10-10

fizycznej i psychicznej do zawodowej służby wojskowej wojskowe komisje lekarskie uwzględniają wykaz chorób i ułomności, stanowiący załącznik nr 1 do tego rozporządzenia...
, że w przypadku zdiagnozowania choroby zwyrodnieniowej kręgosłupa, obejmującej więcej niż jeden poziom międzykręgowy, więcej niż jeden krąg, kandydatów do zawodowej...

II SA/Wa 686/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-07-01

nie są one zaliczane jako choroby zawodowe. Jedynie osoby wykonujące ustawicznie przez wiele lat ciężką pracę fizyczną i statyczną np. pracownicy transportu podnoszący...
jego pracy i długoletnia służba przemawia za stwierdzeniem, że schorzenia nabył w pracy i są to schorzenia chorób zawodowych. Na koniec podniósł, że nabawił się choroby nerwicowej...

II SA/Wa 1000/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-09-30

o stwierdzeniu choroby zawodowej;, 3) orzeczenie właściwej komisji lekarskiej o związku uszczerbku na zdrowiu z wypadkiem pozostającym w związku z działaniami...
lekarskiej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ustalające uszczerbek na zdrowiu w związku z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową wydane dla celów świadczeń z ubezpieczenia...
1   Następne >   +2   +5   +10   60