Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6535 Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych X

II GSK 821/11 - Wyrok NSA z 2012-06-27

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w W. w sprawie ze skargi S. S. na orzeczenie Głównej Komisji Orzekającej w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych nr [...] w przedmiocie naruszenia dyscypliny finansów publicznych

V SA/Wa 2316/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-01-15

Sprawa ze skargi A. F. na orzeczenie Głównej Komisji Orzekającej w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych w przedmiocie odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych odrzuca skargę

V SA/Wa 1857/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-03-31

Wniosek w przedmiocie odmowy wypłacenia dopłaty krajowej do spożycia mleka i przetworów mlecznych w szkołach podstawowych

V SA/Wa 1102/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-07-19

Sprawa ze skargi A. P. na orzeczenie Głównej Komisji Orzekającej w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych w przedmiocie odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

III SA/Wa 1920/04 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2005-01-07

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w przedmiocie pomocy finansowej z programu SAPARD w zakresie tworzenia miejsc pracy na obszarach wiejskich

III SA/Wa 1751/04 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2004-11-03

Sprawa ze skargi na uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w przedmiocie stwierdzenia nieważności Uchwały Nr [...] Rady Miasta w Z. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji, sposobu jej rozliczenia oraz kontroli wykonywania zleconego zadania publicznego

II GSK 90/06 - Postanowienie NSA z 2006-06-27

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w Warszawie w przedmiocie odmowy dopuszczenia do udziału na prawach strony w postępowaniu o naruszenie dyscypliny finansów publicznych

II GSK 93/06 - Wyrok NSA z 2006-06-06

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi I. O. oraz W. T. na orzeczenie Głównej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Ministrze Finansów Nr [...] w przedmiocie naruszenia dyscypliny budżetowej

II GSK 1981/12 - Wyrok NSA z 2014-02-18

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w W. w sprawie ze skargi M. K., M. H. na orzeczenie Głównej Komisji Orzekającej w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych nr [...] w przedmiocie odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

V SA/Wa 363/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-04-11

Sprawa ze skargi S.T. na czynność Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych wyrażoną w piśmie w sprawie: [...] w przedmiocie zamknięcia postępowania wyjaśniającego w sprawie o naruszenie dyscypliny finansów publicznych
1   Następne >   +2   +5   +10   27