Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6532 Sprawy budżetowe jednostek samorządu terytorialnego X

II GSK 1540/13 - Postanowienie NSA z 2014-12-16

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miejskiej w D. w przedmiocie zasad udzielania i rozliczania dotacji publicznym szkołom podstawowym i oddziałom przedszkolnym prowadzonym przez stowarzyszenia na terenie gminy D. w 2007 r.

I SA/Gd 677/09 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2010-05-20

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w przedmiocie przekazania środków finansowych dla Policji

II GSK 201/09 - Postanowienie NSA z 2009-04-06

Skarga kasacyjna na uchwałę Zarządu Związku Komunalnego Gmin W., Z. i B. ds. Budowy Oczyszczalni Ścieków i Kolektorów w przedmiocie układu wykonawczego budżetu Związku Komunalnego na 2008 r.

I SA/Kr 1366/05 - Wyrok WSA w Krakowie z 2006-02-16

Sprawa ze skargi na uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie, w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały budżetowej Miasta Nowy Sącz na rok 2005 w części objętej postanowieniem §13 uchwały,

II GSK 1273/13 - Wyrok NSA z 2014-04-08

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Finansów w przedmiocie odmowy przekazania środków pieniężnych tytułem potrącenia od wpływów osiągniętych ze sprzedaży nieruchomości

II SA/Go 953/09 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2010-01-07

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta nr XXXVIII/526/09 w sprawie budżetu miasta na rok 2009

II GSK 200/09 - Postanowienie NSA z 2009-04-06

Skarga kasacyjna na uchwałę Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin W., Z. i B. ds. Budowy Oczyszczalni Ścieków i Kolektorów w przedmiocie uchwalenia budżetu na 2008 rok

V SA/Wa 57/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-02-06

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Finansów w przedmiocie zwrotu nienależnie uiszczonej części wpisu od skargi;

I SA/Łd 220/07 - Wyrok WSA w Łodzi z 2007-08-09

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy N. w przedmiocie zmiany budżetu Gminy N. na 2006 r.

I SA/Gd 323/15 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2015-04-01

Sprawa ze skargi na uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w przedmiocie oddalenia zastrzeżeń do wniosków zawartych w wystąpieniu pokontrolnym
1   Następne >   +2   +5   +10   100