Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6412 Rozstrzygnięcia nadzorcze dotyczące powiatu; skargi organów powiatu na czynności nadzorcze X

VI SA/Wa 252/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-08-06

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] - Delegatura w S. w przedmiocie stwierdzenia nieważności Uchwały Rady Gminy w P. nr [...] postanowił: odrzucić skargę

I SA/Kr 1366/05 - Wyrok WSA w Krakowie z 2006-02-16

Sprawa ze skargi na uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie, w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały budżetowej Miasta Nowy Sącz na rok 2005 w części objętej postanowieniem §13 uchwały,

II SA/Go 568/06 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2007-01-17

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w przedmiocie odstąpienia od obowiązku przetargowego zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości

VI SA/Wa 252/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-03-12

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

II GSK 1765/14 - Wyrok NSA z 2015-04-14

Skarga kasacyjna na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Ł. w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Powiatu S. , nr [...] w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych z terenu powiatu s. na rok 2014

II SA/Go 478/07 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2007-08-31

Sprawa ze skargi Rada Miejska na Wojewoda w przedmiocie ustalenie regulaminu przyznawania dodatków i innych elementów wynagrodzenia nauczycielom Publikacja orzeczenia odroczona Oddalono skargę

I SA/Ke 592/05 - Wyrok WSA w Kielcach z 2006-01-31

Sprawa ze skargi na decyzję Regionalnej Izby Obrachunkowej w przedmiocie : stwierdzenia nieważności uchwały nr [...] Rady Miejskiej z [...] w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy za 2004 r.

I SA/Ke 593/05 - Wyrok WSA w Kielcach z 2006-01-31

Sprawa ze skargi na decyzję Regionalnej Izby Obrachunkowej w przedmiocie : stwierdzenia nieważności uchwały [...] Rady Miejskiej z [...] w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na 2005 r.

II SA/Ke 1038/05 - Wyrok WSA w Kielcach z 2006-02-03

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Świętokrzyskiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności zarządzenia

II SA/Ke 283/06 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2006-06-30

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Świętokrzyskiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy Masłów Nr XL/340/06
1   Następne >   +2   +5   +10   88