Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6403 Skargi organów nadzoru na uchwały sejmiku województwa w przedmiocie ... ( art. 82c ust. 1 ustawy o samorządzie województwa) X

II SA/Bk 801/14 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2015-01-13

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Nadzorczej W. F. O. Ś. i G. W. w B. w przedmiocie ustalenia regulaminu wynagrodzenia

III SA/Wr 700/07 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-03-07

Sprawa ze skargi na uchwałę Sejmiku Wojewóztwa D. w przedmiocie stwierdzenia niezgodności z prawem uchwały o fladze i proporcu województwa d.

II SA/Wr 2547/02 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2004-10-19

Sprawa ze skargi na uchwałę Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w przedmiocie zatwierdzenia statutu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy

III SA/Wr 686/06 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2007-02-26

Sprawa ze skargi na uchwałę Sejmiku Województwa D. w przedmiocie rozpatrzenia skargi A. G. na działalność D. Zarządu Dróg Wojewódzkich we W.

II SA/Go 439/09 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2009-08-19

Sprawa ze skargi na uchwałę Sejmiku Województwa w przedmiocie przyjęcia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom oświatowych jednostek organizacyjnych Województwa dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia (Dz. Urz. Województwa z 2009r. nr 5 poz. 16

I OSK 2801/14 - Wyrok NSA z 2015-03-31

Skarga kasacyjna na uchwałę Zarządu Województwa Śląskiego w przedmiocie nieprzeprowadzenia na rok szkolny 2013/2014 naboru do zakładów kształcenia nauczycieli

IV SA/Gl 344/14 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-03-18

Sprawa ze skargi na uchwałę Zarządu Województwa [...] w przedmiocie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora filharmonii w kwestii wniosku G.S. o dopuszczenie do udziału w sprawie w charakterze uczestnika postępowania

II SA/Go 928/12 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2012-12-06

Sprawa ze skargi na uchwałę Sejmiku Województwa w sprawie nadania statutu Szpitalowi [...] I. stwierdza nieważność § 10 ust. 4 pkt 2 statutu Szpitala [...], stanowiącego załącznik do uchwały Sejmiku Województwa z dnia [...] r. nr XXV/234/12 w sprawie nadania statutu Szpitalowi [...], II. stwierdza, że zaskarżona uchwała w zakresie wskazanym w punkcie I wyroku nie podlega wykonaniu.

II SA/Go 939/12 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2012-12-06

Sprawa ze skargi na uchwałę Sejmiku Województwa w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Ośrodkowi [...] I. stwierdza nieważność § 9 ust. 4 pkt 2 statutu Wojewódzkiego Ośrodka [...], stanowiącego załącznik do uchwały Sejmiku Województwa z dnia [...] r. nr XXV/245/12 w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Ośrodkowi [...], II. stwierdza, że zaskarżona uchwała w zakresie wskazanym w punkcie I wyroku nie podlega wykonaniu.

II SA/Lu 621/10 - Wyrok WSA w Lublinie z 2010-12-09

Sprawa ze skargi na uchwałę Sejmiku Województwa w przedmiocie zasad gospodarowania mieniem wojewódzkim stwierdza nieważność: nazwy uchwały w części 'zasad zawierania kolejnych umów na czas oznaczony do 3 lat między tymi samymi stronami umowy, jeżeli przedmiotem umowy jest ta sama nieruchomość' oraz § [...] ust. [...] lit [...], § [...] ust. [...] od słów 'oraz wojewódzkie jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, zwane dalej jednostkami', § [.....
1   Następne >   +2   +5   +10   14