Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6402 Skargi organów nadzoru na uchwały rady powiatu w przedmiocie … ( art. 81 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym) X

III SA/Kr 1207/11 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-06-19

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu Nowotarskiego w przedmiocie zatwierdzenia zmian w Statucie Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Nowym Targu stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w całości

II SA/Bd 826/06 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2007-03-05

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta B. w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Miasta

II SA/Gd 620/07 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2007-12-20

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu w przedmiocie zgody na zwolnienie z obowiązku zbycia nieruchomości w drodze przetargu i udzielenia bonifikaty od wartości rynkowej nieruchomości 1/ stwierdza niezgodność zaskarżonej uchwały z prawem, 2/ zasądza od Rady Powiatu na rzecz Wojewody kwotę 240 zł ( dwieście czterdzieści złotych ) tytułem zwrotu kosztów postępowania.

III SA/Wr 665/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-02-06

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu L. w przedmiocie likwidacji 'A' w L. Ś.

OSK 1889/04 - Postanowienie NSA z 2005-06-24

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Gliwicach w przedmiocie konsultacji z mieszkańcami powiatu

I OSK 2792/14 - Wyrok NSA z 2015-02-11

Skarga kasacyjna na uchwałę Zarządu Powiatu [...] w przedmiocie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

III SA/Wr 228/05 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2005-06-24

Sprawa ze skargi na uchwałę Zarządu Powiatu W. w przedmiocie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie Powiatu W.

II OZ 1148/13 - Postanowienie NSA z 2013-12-09

Zażalenie na postanowienie WSA w Opolu w sprawie w charakterze uczestnika postępowania w sprawie ze skargi na uchwałę Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego , nr 112/456/2013 w przedmiocie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na dyrektora zespołu opieki zdrowotnej

III SA/Wr 686/04 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2005-05-31

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu K. w przedmiocie określenia zasad wnoszenia wkładów oraz obejmowania, zbywania udziałów i akcji przez Powiat K.

III SA/Wr 542/07 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2008-02-06

Sprawa ze skargi na uchwałę [...] Zarządu Powiatu w J. w przedmiocie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w J.
1   Następne >   +2   +5   +10   57