Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Symbol 6120 Ewidencja gruntów i budynków X

II SA/Po 928/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-01-29

skarg H. K., A. K., U. T. na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Poznaniu w przedmiocie odmowy wprowadzenia zmian w ewidencji gruntów i budynków

I OSK 1471/13 - Wyrok NSA z 2015-03-17

Skarga kasacyjna na decyzję Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego we Wrocławiu w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego

IV SAB/Wa 36/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-04-28

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty W. w przedmiocie nieudzielenia informacji z ewidencji gruntów i budynków

III SA/Kr 14/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-05-20

Skarga M. P. na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania

IV SA/Wa 2095/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-02-24

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Geodety Kraju w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

IV SAB/Wa 126/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-12-11

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi K. G. na bezczynność Głównego Geodety Kraju w przedmiocie rozpoznania wniosku

VIII SA/Wa 401/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-07-22

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w przedmiocie uchylenia decyzji w sprawie zmian w operacie ewidencji gruntów

III SAB/Wr 9/05 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-09-25

Zażalenie od postanowienia WSA we Wrocławiu w przedmiocie odrzucenia skargi kasacyjnej od wyroku WSA we Wrocławiu z dnia [...] r., sygn. akt III SAB/Wr 9/05 oddalającego skargę D W na bezczynność SKO w L w przedmiocie nie wydania zaświadczenia

III SA/Wr 165/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-03-18

Wniosek w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia z ewidencji gruntów i budynków

II SAB/Sz 144/14 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2015-04-08

Wniosek w przedmiocie nadania biegu sprawie
1   Następne >   +2   +5   +10   100