Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony Rada Gminy X
  • Symbol

IV SA/Gl 611/05 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2006-01-30

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy H. w przedmiocie regulaminu wypłacania r. dodatków do wynagrodzenia i innych świadczeń nauczycielom przedszkoli i szkół dla których organem prowadzącym jest gmina H.

IV SA/Po 1215/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-12-17

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Kwilcz w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II GSK 1540/13 - Postanowienie NSA z 2014-12-16

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miejskiej w D. w przedmiocie zasad udzielania i rozliczania dotacji publicznym szkołom podstawowym i oddziałom przedszkolnym prowadzonym przez stowarzyszenia na terenie gminy D. w 2007 r.

IV SA/Wr 635/06 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2006-08-17

Wniosek w przedmiocie rozpatrzenia skargi D.S. na Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w S.

IV SA/Wa 2280/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-16

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy C. w przedmiocie zmiany miejscowego plany zagospodarowania przestrzennego

I SA/Ke 85/15 - Wyrok WSA w Kielcach z 2015-03-20

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy S. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości zamieszkałej 1.stwierdza nieważność uchwały Rady Gminy S.z dnia [...] r. nr Nr [...] w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości zamieszkałej w zakresie obejmującym: - post...

I OSK 1128/12 - Postanowienie NSA z 2012-05-30

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w Warszawie w przedmiocie znieważanie organów i funkcjonariuszy publicznych Gminy K.

III SO/Gd 4/07 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2007-11-19

Wniosek w przedmiocie wymierzenia Radzie Gminy [...] grzywny z powodu nieprzekazania skargi wraz z odpowiedzią na skargę oraz aktami administracyjnymi

II SA/Gd 445/07 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2007-12-27

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Wr 423/11 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2011-07-21

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy L. P. w przedmiocie uchwalenia zmiany 'Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy L. P.' dla wybranych terenów pod elektrownie wiatrowe
1   Następne >   +2   +5   +10   100