Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów X
  • Symbol

II GSK 749/08 - Postanowienie NSA z 2009-02-11

Skargi kasacyjne: Prokuratora Generalnego, P. C. S.A. w W., Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów od postanowienia WSA w W. w sprawie ze skargi na decyzję Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nr [...] w przedmiocie niestwierdzenia nieważności decyzji w sprawie stosowania praktyk ograniczających konkurencję i nałożenia kary pieniężnej;

VI SA/Wa 1229/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-09-30

Wniosek w przedmiocie zakazu wprowadzenia produktów na rynek oraz nakazu wycofania produktów z rynku

V SA/Wa 1348/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-04-23

Sprawa ze skargi na postanowienie Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

VII SA/Wa 95/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-03-09

Sprawa ze skargi K.B. na Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w przedmiocie : skargi na czynności

I OSK 243/07 - Postanowienie NSA z 2007-03-13

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie dostępu do informacji publicznej

II GZ 1/06 - Postanowienie NSA z 2006-01-31

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nr 15/2004 w przedmiocie nakazu wycofania produktu z obrotu

VI SA/Wa 371/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2007-03-29

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie nakazu wyeliminowania zagrożeń stwarzanych przez produkty

II GSK 1804/12 - Wyrok NSA z 2014-02-17

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w W. w sprawie ze skargi O. Z. T. M. z siedzibą w Ł. w likwidacji w przedmiocie przewlekłości postępowania prowadzonego przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

VI SA/Wa 2386/05 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2006-04-12

Sprawa ze skargi P. z siedzibą w W. na pismo Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w przedmiocie uznania za bezzasadne wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy oraz wezwania do usunięcia naruszenia prawa

VI SA/Wa 373/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2007-03-29

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie nakazu wyeliminowania zagrożeń stwarzanych przez produkty
1   Następne >   +2   +5   +10   71