Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego X

III SA/Lu 403/09 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2010-03-04

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w przedmiocie rozłożenia na raty spłaty należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne

II GZ 127/09 - Postanowienie NSA z 2009-06-17

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie odrzucenia zażalenia w sprawie ze skargi na decyzję Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ; nr [...] w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne rolników

VII SO/Wa 9/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-04-19

Wniosek w przedmiocie wymierzenia grzywny Prezesowi Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w W. w trybie określonym w art. 54 i 55 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

II SA/Wa 147/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-03-11

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia w drodze wyjątku

II GZ 155/10 - Postanowienie NSA z 2010-08-18

Zażalenie na postanowienie WSA we W. w sprawie ze skargi na decyzję Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego , nr [...] w przedmiocie umorzenia części należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne rolników oraz odmowy umorzenia pozostałego zadłużenia

V SA/Wa 2953/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-01-07

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu nienależnie pobranej emerytury;

II GZ 148/12 - Postanowienie NSA z 2012-07-12

Zażalenie na postanowienie WSA w W. w sprawie ze skargi na decyzję Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego , nr [...] w przedmiocie umorzenia nienależnie pobranego świadczenia

I SA/Sz 329/09 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2009-05-25

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddziału Regionalnego w K w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy o rozłożenie należności na raty

V SA/Wa 1574/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-01-20

Wniosek w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne rolników

VI SA/Wa 1406/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-04-21

Skarga A. D. na decyzję Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w przedmiocie stwierdzenia podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników
1   Następne >   +2   +5   +10   100