Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Gminnej Spółki X

II FW 6/09 - Postanowienie NSA z 2010-03-24

Wniosek w przedmiocie rozstrzygnięcia sporu kompetencyjnego w sprawie wydania zaświadczenia o udzielonej pomocy de minimis

II SAB/Ke 17/15 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2015-04-16

Wniosek w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

II SAB/Ke 25/15 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2015-04-16

Wniosek w przedmiocie badania sprawozdania finansowego spółki [...] przez biegłego rewidenta

II SA/Łd 98/13 - Wyrok WSA w Łodzi z 2013-04-09

Sprawa ze skargi S. T. na czynność A Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w R. objętą pismem w przedmiocie odmowy udzielenia informacji publicznej

II SAB/Ke 17/15 - Wyrok WSA w Kielcach z 2015-05-28

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezesa Zarządu [...] S.A. z siedzibą w K. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej dotyczącej: bilansu spółki [...] S.A., rachunku zysków i strat spółki [...] S.A., umowy zawartej 26 lutego 2014r. pomiędzy [...] S.A. a Stowarzyszeniem '[...]'

II SAB/Ke 25/15 - Wyrok WSA w Kielcach z 2015-06-09

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezesa Zarządu [...] S.A. z siedzibą w K. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej dotyczącej badania sprawozdania finansowego spółki [...] S.A. na dzień 30 czerwca 2014 r. przez biegłego rewidenta

II SAB/Ol 33/15 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2015-07-14

Sprawa ze skargi na bezczynność Spółki A w udzieleniu informacji publicznej I. umarza postępowanie w zakresie bezczynności organu; II. stwierdza, że bezczynność organu nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa; III. nie wymierza organowi grzywny; IV. zasądza od Spółki A na rzecz skarżącej kwotę 357 złotych (słownie: trzysta pięćdziesiąt siedem złotych), tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

II SA/Ke 215/16 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2016-04-29

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Zarządu K. S.A. w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej

II SO/Bd 21/21 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2021-12-17

Wniosek M. J. o wymierzenie Prezesowi Gminnej Spółki w W. grzywny

I GZ 362/22 - Postanowienie NSA z 2022-10-21

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Prezesa Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych nr DRP.WPAI.411.99825.2021.5.PGA w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia wniosku o wypłatę miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń ...
1   Następne >   2