Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Zdrowia X
  • Symbol

II OSK 1093/13 - Wyrok NSA z 2014-11-26

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Zdrowia w przedmiocie odmowy uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy

III SA/Lu 917/14 - Wyrok WSA w Lublinie z 2015-03-19

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora L. Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w L. w przedmiocie rozstrzygnięcia konkursu na zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

VI SA/Wa 128/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-03-23

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Zdrowia w przedmiocie odmowy przedłużenia okresu ważności pozwolenia na dopuszczeniu do obrotu produktu leczniczego

VII SO/Wa 8/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-07-14

Wniosek w przedmiocie zwrotu kosztów postępowania

VI SA/Wa 1579/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-09-29

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Zdrowia w przedmiocie odmowy przedłużenia okresu ważności wpisu do Rejestru Środków Farmaceutycznych i Materiałów Medycznych

VI SAB/Wa 74/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-12-18

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Zdrowia w przedmiocie rozpoznania wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy

II SAB/Wa 865/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-10-24

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Zdrowia w przedmiocie rozpatrzenia pkt 1 wniosku o udostępnienie informacji publicznej

II OSK 1336/09 - Postanowienie NSA z 2009-09-17

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi K. B. na czynność Komisji Egzaminacyjnej powołanej przez Ministra Zdrowia polegającej na nie uznaniu za zdany państwowego egzaminu specjalistycznego

VII SA/Wa 769/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-10-15

Sprawa ze skargi J. P. na pismo informacyjne Ministra Zdrowia w przedmiocie nieuwzględnienia wniosku o unieważnienie części ustnej egzaminu

VI SA/Wa 1413/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-10-07

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Zdrowia w przedmiocie umorzenia postępowania o przedłużenie ważności pozwolenia na dopuszczenie do obrotu surowca farmaceutycznego
1   Następne >   +2   +5   +10   100