Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony Minister Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej X
  • Symbol

I OSK 1724/13 - Wyrok NSA z 2015-02-18

Skargi kasacyjne Powiatu K. i Skarbu Państwa reprezentowanego przez Starostę K. od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skarg Powiatu K. i Skarbu Państwa reprezentowanego przez Starostę K. na decyzję Ministra Gospodarki nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności orzeczenia

III SA/Wa 117/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-06-04

Skarga Przedsiębiorstwa M. Sp. Jawna na decyzję Ministra Pracy i Polityki Społecznej w przedmiocie określenia wysokości zobowiązań z tytułu wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za grudzień 2002 r.

VI SA/Wa 292/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-05-28

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Pracy i Polityki Społecznej w przedmiocie zmiany decyzji przyznającej status zakładu pracy chronionej

VI SA/Wa 1405/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-12-11

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Gospodarki w przedmiocie wydania opinii w sprawie zmiany zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy

IV SA/Wa 1593/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-10-15

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Gospodarki w przedmiocie stwierdzenia wydania decyzji z naruszeniem prawa

I OZ 529/08 - Postanowienie NSA z 2009-03-17

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału VI WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Pracy i Polityki Społecznej nr [...] w przedmiocie sprostowania oczywistej omyłki

I OSK 657/09 - Postanowienie NSA z 2009-06-25

skargę kasacyjną D. W.- N. od postanowienia WSA w Warszawie w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

II SA/Wa 350/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-07-08

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w Warszawie w sprawie ze skargi A.D. na działania Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

V SAB/Wa 22/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-12-14

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w przedmiocie bezczynności organu w sprawie wypłaty dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych;

VI SA/Wa 2038/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-02-11

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Gospodarki w przedmiocie wykreślenia przedsiębiorcy z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
1   Następne >   +2   +5   +10   100