Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Edukacji Narodowej X

II SA/Go 1114/13 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2014-04-15

Wniosek w przedmiocie odmowy przyjęcia na studia

III SA/Gd 726/13 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2014-03-13

Sprawa ze skargi na decyzję Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej w przedmiocie nieprzyjęcia na pierwszy rok studiów

II SA/Go 1114/13 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2014-05-07

Wniosek w przedmiocie odmowy przyjęcia na studia

II SA/Go 1114/13 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2014-09-17

Wniosek w przedmiocie odmowy przyjęcia na studia

II SAB/Ol 123/14 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2014-10-23

Sprawa ze skargi na bezczynność Dziekana Wydziału w udostępnieniu informacji publicznej 1) umarza postępowanie sądowe w zakresie bezczynności organu; 2) stwierdza, że bezczynność nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa; 3) nie wymierza organowi grzywny; 4) zasądza od Uczelni na rzecz skarżącej kwotę 340 zł (trzysta czterdzieści złotych), tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego. WSA/wyr.1 - sentencja wyroku

III SA/Gd 53/13 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2013-07-03

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na decyzję Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej ds. Odwołań [...] w przedmiocie nieprzyjęcia na pierwszy rok studiów

II SO/Ol 28/13 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2013-12-18

Skarga D.M. na decyzję Rektora Wyższej Szkoły Administracji Publicznej im. St. Staszica w Białymstoku w przedmiocie skreślenia z listy studentów

I SA 2280/98 - Wyrok NSA z 1999-05-06

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Edukacji Narodowej w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia,

II SA/Go 1114/13 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2015-01-20

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej skarżącej z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej Uniwersytetu [...] w przedmiocie odmowy przyjęcia na studia

II SA/Ol 208/14 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2014-04-08

Sprawa ze skargi na decyzję Rektora Wyższej Szkoły w przedmiocie skreślenia z listy studentów 1/
1   Następne >   +2   +5   8