Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Marszałek Województwa X
  • Symbol

IV SA/Po 560/10 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2010-09-14

Sprawa ze skargi W. W. na upomnienie Marszałka Województwa W. w przedmiocie opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej

II SAB/Gl 20/12 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2012-06-20

Sprawa ze skargi na bezczynność Marszałka Województwa [...] w przedmiocie: niezałatwienia sprawy zwrotu nadpłaty opłaty za korzystanie ze środowiska

II SA/Wa 926/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-08-26

Skarga A. O. na decyzję Marszałka Województwa [...] w przedmiocie odmowy przyznania prawa do zasiłku dla bezrobotnych

II SA/Wa 926/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-10-22

Skarga A. O. na decyzję Ministra Pracy i Polityki Społecznej w przedmiocie odmowy przyznania prawa do zasiłku dla bezrobotnych

II GSK 445/15 - Postanowienie NSA z 2015-04-10

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w Szczecinie w sprawie ze skargi T. B. na pismo Marszałka Województwa [...] nr [...] w przedmiocie egzekucji należności z tytułu opłat rocznych związanych z wyłączeniem gruntów rolnych z produkcji

II SO/Rz 12/09 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2009-11-13

Wniosek R. B. o zwolnienie od kosztów sądowych oraz o ustanowienie adwokata, w sprawie z wniosku R. B. o ukaranie grzywną Marszałka Województwa [...], -

II OW 60/12 - Postanowienie NSA z 2012-06-26

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku Burmistrza Gminy Ciężkowice o uzgodnienie projektu decyzji o warunkach zabudowy na działce nr [...] w miejscowości Zborowice

III SA/Wr 813/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-01-26

Sprawa ze skargi W. S. na czynność M. W. D. w przedmiocie negatywnej oceny wniosku o dofinansowanie projektu produkcji brykietu opałowego z odpadów papieru i kartonów wniosku skarżącego o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu od skargi

III SA/Wr 794/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-12-22

Sprawa ze skargi [...] w M., na czynność Marszałka Województwa D., w przedmiocie negatywnej oceny wniosku o dofinansowanie projektu restauracji [...] w m. P. gm. M.,

II SA/Ke 9/06 - Wyrok WSA w Kielcach z 2006-11-30

Sprawa ze skargi na decyzję Marszałka Województwa w przedmiocie nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela
1   Następne >   +2   +5   +10   100