Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Krajowa Rada Doradców Podatkowych X

II GSK 73/06 - Wyrok NSA z 2006-07-04

Skarga kasacyjna na decyzję Krajowej Rady Doradców Podatkowych w Warszawie w przedmiocie wpisu na listę doradców podatkowych

II GSK 871/09 - Wyrok NSA z 2010-10-14

Skarga kasacyjne J. G. od wyroku WSA w W. w sprawie ze skargi na decyzję Krajowej Rady Doradców Podatkowych nr [...] w przedmiocie skreślenia z listy doradców podatkowych

II GZ 214/10 - Postanowienie NSA z 2010-10-19

Zażalenie na postanowienie WSA w W. w sprawie ze skargi na decyzję Krajowej Rady Doradców Podatkowych , nr [...] w przedmiocie skreślenia z listy doradców podatkowych

II GZ 275/11 - Postanowienie NSA z 2011-05-25

Zażalenie na postanowienie WSA w W. sygn. akt VI SO/Wa 10/10 w zakresie wymierzenia Krajowej Radzie Doradców Podatkowych grzywny w wysokości 6449,96 złotych (sześć tysięcy czterysta czterdzieści dziewięć złotych i dziewięćdziesiąt sześć groszy) za nieprzekazanie w terminie skargi T. C. na bezczynność organu

II GSK 1976/12 - Wyrok NSA z 2014-03-25

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w W. w sprawie ze skargi T. S. na przewlekłe prowadzenie postępowania Krajowej Rady Doradców Podatkowych w przedmiocie przewlekłego prowadzenia postępowania w przedmiocie przekształcenia wpisu warunkowego na wpis na listę doradców podatkowych uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w W.

II GSK 160/09 - Wyrok NSA z 2009-10-21

Skarga kasacyjna na decyzję Krajowej Rady Doradców Podatkowych w przedmiocie odmowy przekształcenia wpisu warunkowego na listę doradców podatkowych we wpis

II GSK 489/07 - Wyrok NSA z 2008-04-08

Skarga kasacyjna na bezczynność Krajowej Rady Doradców Podatkowych w W. w przedmiocie bezczynności organu w sprawie dotyczącej wpisu na listę doradców podatkowych

II GSK 330/08 - Wyrok NSA z 2008-09-11

Skarga kasacyjna na decyzję K. R. D. P. w przedmiocie skreślenia z listy doradców podatkowych

II GZ 9/05 - Wyrok NSA z 2005-03-01

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na bezczynność Krajowej Rady Doradców Podatkowych w przedmiocie wpisu na listę doradców podatkowych