Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Komisja Nadzoru Finansowego X

II GSK 2075/11 - Wyrok NSA z 2013-02-06

Skarga kasacyjna na decyzję Komisji Nadzoru Finansowego w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie zawiadomienia o zamiarze bezpośredniego nabycia akcji

VI SAB/Wa 81/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-02-27

Sprawa ze skargi na bezczynność Komisji Nadzoru Finansowego w przedmiocie wydania zaświadczenia stwierdzającego możliwość wykonywania czynności agenta ubezpieczeniowego

VI SA/Wa 1655/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-10-09

Sprawa ze skargi K. O. na pismo Komisji Nadzoru Finansowego w przedmiocie odpowiedzi na skargę

VI SO/Wa 5/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-08-08

Wniosek L. W. o wymierzenie organowi grzywny w trybie art. 55 § 1 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) w związku z brakiem odpowiedzi organu na skargę na bezczynność Komisji Nadzoru Finansowego

II GSK 581/14 - Wyrok NSA z 2015-04-22

Skarga kasacyjna na decyzję Komisji Nadzoru Finansowego w przedmiocie kary pieniężnej za nienależyte wykonanie obowiązków informacyjnych

II GSK 2354/13 - Wyrok NSA z 2015-02-17

Skarga kasacyjna na decyzję Komisji Nadzoru Finansowego w przedmiocie skreślenia z listy doradców inwestycyjnych

II GSK 1890/12 - Wyrok NSA z 2014-02-25

Skargi kasacyjne A. B. i A. B. od wyroku WSA w W. w sprawie ze skarg A. B. i A. B. na decyzję Komisji Nadzoru Finansowego nr [...] w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej za naruszenie przepisów o ofercie publicznej

II GSK 449/14 - Wyrok NSA z 2015-04-15

Skargi kasacyjne P. C. i J. M. od wyroku WSA w W. w sprawie ze skarg G. K., P.C., J. M. na decyzję Komisji Nadzoru Finansowego nr . w przedmiocie kary pieniężnej za naruszenie przepisów o obrocie instrumentami finansowymi

I OSK 202/12 - Wyrok NSA z 2012-04-25

Skarga kasacyjna na decyzję Komisji Nadzoru Finansowego w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej

II GSK 200/14 - Wyrok NSA z 2015-03-04

Skarga kasacyjna na decyzję Komisji Nadzoru Finansowego w przedmiocie kary pieniężnej za naruszenie obowiązków informacyjnych
1   Następne >   +2   +5   +10   100