Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy X

II SAB/Kr 63/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-10-29

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy

III SA/Gl 1740/12 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-12-11

Sprawa ze skargi Powiatowego Urzędu Pracy w S. na negatywną ocenę wniosku Wojewódzkiego Urzędu Pracy w K. w przedmiocie wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego

II SAB/Bk 53/06 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2006-12-05

Sprawa ze skargi na bezczynność Marszałka Województwa P. - Wojewódzkiego Urzędu Pracy w B. w przedmiocie przyznania pomocy materialnej

I ONP 23/10 - Postanowienie NSA z 2010-11-30

Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego postanowienia NSA w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Wałbrzychu , nr [...] w przedmiocie pozbawienia prawa do zasiłku

II SAB/Ol 72/14 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2014-08-13

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w udostępnieniu informacji publicznej I. zobowiązuje Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy do rozpoznania wniosku skarżącego z dnia '[...]' w punkcie 4, w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej - w terminie 14 dni od daty doręczenia prawomocnego orzeczenia wraz z aktami sprawy; II. stwierdza, że bezczynność organu nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa; III. przyznaje radcy prawnemu P. Z. od Skarbu Państw...

III SA/Gl 1122/14 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2014-09-15

Sprawa ze skargi Powiatowego Urzędu Pracy w S. na pismo Wojewódzkiego Urzędu Pracy w K. w przedmiocie: inne

I SA/Op 591/10 - Postanowienie WSA w Opolu z 2011-01-27

Sprawa ze skargi 'A' S.A. w K. na ocenę wniosku przez Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu w przedmiocie dofinansowania projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

III SA/Po 257/12 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2012-03-07

Sprawa ze skargi H. M. G. na pismo Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w przedmiocie odmowy przyznania stypendium w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

I SA/Sz 117/10 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2010-03-18

Sprawa ze skargi Z.G.D. Spółki z o.o. w S. na dokonaną przez Wojewódzki Urząd Pracy ocenę projektu nr [...] w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

II GSK 1484/14 - Wyrok NSA z 2014-07-09

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w G. w sprawie ze skargi F. Spółki z o.o. w W. na negatywną ocenę Wojewódzkiego Urzędu Pracy w K. nr [...] w przedmiocie wniosku o dofinansowanie realizacji projektu z budżetu Unii Europejskiej
1   Następne >   +2   +5   +10   35