Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol

SA/Sz 2279/00 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 2002-05-08

Sprawa ze skargi na decyzję Izby Skarbowej w Sz. w przedmiocie podatku od towarów i usług

SA/Sz 1435/97 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 1998-04-22

W odróżnieniu od nagłej choroby, które nie pozwala na wyręczenie się inną osobą, to długotrwała niedyspozycja nie wyklucza dokonania konkretnej czynności procesowej /sporządzenia odwołania/ i nadania tego pisma przez pocztę osobiście lub przez domownika.

SA/Sz 202/98 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 1998-07-08

uchyla zaskarżone rozstrzygnięcie nadzorcze w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miejskiej w sprawie opłat za pobór wody i odprowadzanie ścieków.

SA/Sz 1996/98 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 1999-11-25

1. Telefon komórkowy tylko z kartą aktywacyjną stanowiącą podłączenie do sieci jest urządzeniem kompletnym i zdatnym do używania. Zasadnie też organy podatkowe przyjęły, iż czas wykorzystywania środka trwałego nie może być określony wyłącznie przez jego faktyczne użytkowanie. Znaczenie mają również takie okoliczności, jak czas, do jakiego podłączona była aktywacja, oraz fakt wliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków za używanie telefonu komórkowego.~2. Montaż ogrzewania w samochodzie, k...

SA/Sz 721/99 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 1999-10-14

Sprawa ze skargi na decyzję Izby Skarbowej w Sz. w przedmiocie określenia wysokości zaliczek na podatek

SA/Sz 863/97 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 1997-11-20

Nie jest zasadne twierdzenie, że art. 11 umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Królestwa Belgii o uniknięciu podwójnego opodatkowania i zapobieżeniu uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, podpisana w Brukseli dnia 14 września 1976 r. /Dz.U. 1978 nr 24 poz. 109/ jest tak sformułowany, że dochód z odsetek może być opodatkowany albo w jednym, albo w drugim państwie i w tej sytuacji, skoro firma belgijska spełniała swój obowiązek podatkowy w...

SA/Sz 1744/96 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 1997-07-22

skargę w przedmiocie obciążenia kosztami egzekucyjnymi.

SA/Sz 452/97 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 1998-01-21

Przepis art. 29 ust. 1 ustawy o zobowiązaniach podatkowych/Dz.U. 1993 nr 108 poz. 486 ze zm./ nie zawiera zamkniętego katalogu zdarzeń stanowiących datę powstania nadpłaty, skoro ustawodawca określa, że 'w szczególności' za takie uznaje się (...).~Tak więc, w zależności od ustaleń w konkretnej sprawie, dniem powstania nadpłaty będzie również dzień stwierdzenia, że podatnik z naruszeniem prawa dokonał samoopodatkowania, albowiem inne rozumienie przepisu art. 29 stawiałob...

SA/Sz 1354/97 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 1998-05-13

1. Koszty ponoszone przez podatnika należy oceniać pod kątem ich celowości, a więc dążenia do uzyskania przychodu, a nie niezbędności i rezultatu, jakie przyniosły w postaci konkretnego przychodu. O tym co jest celowe, potrzebne w prowadzonej działalności decyduje podmiot prowadzący tę działalność, a nie organ podatkowy.~2. Jako dowód należy dopuścić wszystko, co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, a nie jest sprzeczne z prawem. W razie wadliwości dowodu księgowego podatnik może wykazywać...
1   Następne >   +2   +5   +10   56