Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol

SA/Rz 64/96 - Wyrok NSA oz. w Rzeszowie z 1997-04-15

Wniosek o ogłoszenie upadłości nie jest równoznaczne z ogłoszeniem upadłości.~Art. 16 ust. 2a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych /Dz.U. 1993 nr 106 poz. 482 ze zm./ wskazuje ogłoszenie upadłości jako jeden, ale nie jedyny sposób uprawdopodobnienia nieściągalności wierzytelności. Podatnik może wskazać na inne sytuacje, uprawdopodobniające nieściągalność wierzytelności. Jednak ciężar uprawdopodobnienia spoczywa na podatniku.

SA/Rz 1676/95 - Wyrok NSA oz. w Rzeszowie z 1997-02-04

Sprawa ze skargi na decyzję Kierownika Urzędu Do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w Warszawie w przedmiocie pozbawienia uprawnień kombatanckich

SA/Rz 1109/95 - Wyrok NSA oz. w Rzeszowie z 1995-12-05

Sprawa ze skargi Gminy-Miasto R. na wydane z upoważnienia Wojewody (...) rozstrzygnięcie nadzorcze w przedmiocie odstąpienia przez Gminę

SA/Rz 1283/97 - Wyrok NSA oz. w Rzeszowie z 1998-04-08

Jeżeli leasingobiorca umowy zwanej umową leasingu operacyjnego w okresie około roku czasu uiszcza leasingodawcy raty przekraczające ogółem wartość pojazdu, które następnie - po nabyciu pojazdu za symboliczną w stosunku do tej kwoty wartość - zostają zaksięgowane w poczet tej wartości, to taka umowa jest umową pozorną.

SA/Rz 1271/99 - Wyrok NSA oz. w Rzeszowie z 2001-01-25

Sprawa ze skargi na decyzję (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Rz. w przedmiocie określenia czynności zabezpieczających obiekt budowlany przed zawaleniem się pozostałej części obiektu

SA/Rz 870/01 - Wyrok NSA oz. w Rzeszowie z 2003-03-11

Zakład pracy chronionej po przekształceniu spółki cywilnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością zachowuje prawo do zwrotu wpłaconego podatku od towarów i usług.

SA/Rz 519/98 - Wyrok NSA oz. w Rzeszowie z 1999-01-26

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w J. w przedmiocie opłat za pobór wody i odprowadzanie ścieków
1   Następne >   +2   +5   +10   34