Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

I SA/Lu 862/97 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 1998-10-09

Przepis art. 23 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych /Dz.U. 1993 nr 90 poz. 416 ze zm./ w równym stopniu dotyczy samochodów stanowiących własność podatnika, jak też używanych na podstawie umowy najmu, dzierżawy czy umowy leasingu.

I SA/Lu 95/99 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 2000-05-12

Zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o Policji /Dz.U. nr 30 poz. 179 ze zm./ policjanta łączy z Policją stosunek służbowy, który powstaje w drodze mianowania. Od 1 stycznia 1992 r. stosunek służbowy policjanta należy zatem uznać za źródło przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych /t.j. Dz.U. 1993 nr 90 poz. 416 ze zm./, a jego uposażenie za przychód ze stosunku służbowego w rozumieniu art. 12 ust. 1 tej...

I SA/Lu 537/98 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 1999-09-03

Sprawa ze skargi na decyzję Izby Skarbowej w R. w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 1995 r.

I SA/Lu 396/98 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 1999-06-09

Jeżeli podatnik nie sprzedaje towarów i nie świadczy usług, o których mowa w art. 29 ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./, nie można mu czynić zarzutu, że nie prowadzi ewidencji przy zastosowaniu kasy rejestrującej.

I SA/Lu 1252/98 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 2000-02-02

Odrębność uregulowań prawnych, jeśli chodzi o osobowość prawnopodatkową spółki cywilnej w podatku dochodowym i podatku VAT, nie daje podstaw do odnoszenia kosztów uzyskania przychodów spółki w oderwaniu od uregulowań odnoszących się do niej w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych /t.j. Dz.U. 1993 nr 90 poz. 416 ze zm./, gdyż nie znajduje to uzasadnienia w przepisie art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku ...

I SA/Lu 231/99 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 2000-05-26

Skoro dokonanie zgłoszenia rejestracyjnego w określonym terminie jest obowiązkiem podatnika podatku od towarów i usług, na nim też spoczywa ciężar wykazania, że obowiązek ten spełnił.

I SA/Lu 660/98 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 1999-09-20

1. Przepis art. 25 ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./ zawiera ustawowe ograniczenie generalnego prawa podatnika do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług, zawartego w art. 19 ust. 1 cytowanej ustawy.~2. W cytowanym przepisie art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawodawca użył sformułowania 'którymi rozporządzono w sposób' a nie sformułowania 'jeżeli wydatki na ich nabycie nie są uważa...
1   Następne >   +2   +5   +10   78