Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Symbol

I SA/Gd 1012/99 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 2001-02-21

1. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych /Dz.U. 1993 nr 90 poz. 416 ze zm./ nie definiuje dla własnego użytku pojęcia członka rodziny.~Uzasadnione jest zatem posługiwanie się w tym przypadku legalną definicją sformułowaną w przepisach ustawy - Ordynacja podatkowa /Dz.U. nr 137 poz. 926/ - /art. 111 par. 3/, a wcześniej stosowaną w ustawie o zobowiązaniach podatkowych /t.j. Dz.U. 1993 nr 108 poz. 486 ze zm./ - /...

II SA/Gd 414/98 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 2000-06-29

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody G. w przedmiocie nakazania usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości

SA/Gd 1685/95 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1996-08-14

Zasady obliczania odsetek od nadpłaconych i nienależnie uiszczonych podatków /od nadpłat/ wprowadzone z dniem 1 stycznia 1994 r. na skutek nadania art. 29 ustawy o zobowiązaniach podatkowych /Dz.U. 1993 nr 108 poz. 486 ze zm./ nowego brzmienia dotyczą wszystkich nadpłat zwracanych po tej dacie.~Nieistotną zatem rzeczą jest data powstania nadpłaty.

SA/Gd 2365/93 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1994-05-18

stwierdza nieważność zaskarżonej decyzji.

I SA/Gd 2178/98 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 2001-03-14

Sprawa ze skargi na decyzję Izby Skarbowej w G. w przedmiocie odmowy zmiany decyzji określających wysokość opłaty skarbowej

II SA/Gd 1171/98 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 2000-08-02

Skarga Mieczysława K. na decyzję Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w przedmiocie odmowy udzielenia pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego i podstawie art. 22 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 i 3 oraz art. 55 ust. 1 ustawy o Naczelnym Sądzie Administracyjnym /Dz.U. nr 74 poz. 368 ze zm./ uchylił zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Komendanta Rejonowej Straży Pożarnej w T. , a także zasądził o...

SA/Gd 1440/94 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1994-10-26

Przewidziana w art. 14 ust. 1 ustawy o samorządzie terytorialnym /Dz.U. nr 16 poz. 95 ze zm./ możliwość ustanowienia przez 'przepis szczegółowy' odmiennego głosowania, niż jest to ustanowione w pierwszej części tego przepisu, dotyczy przepisu o równorzędnej randze, czyli przepisu ustawowego.

I SA/Gd 1916/98 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 2000-05-17

1. Ustawa w przedmiocie określenia wartości zajętej ruchomości.~
1   Następne >   +2   +5   +10   100