Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

SA/Bk 300/94 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 1995-03-17

skargę w przedmiocie zobowiązania w podatku od towarów i usług.

SA/Bk 40/95 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 1995-10-20

Jeśli organ podatkowy słusznie i prawidłowo zastosuje szacunkowe ustalenie podstawy do obliczenia podatków obrotowego i dochodowego, zgodnie z art. 168 i art. 169 par. 2 Kpa oraz art. 11 ust. 1 ustawy o zobowiązaniach podatkowych /Dz.U. nr 27 poz. 111 ze zm./ z powodu nieprawidłowości i nierzetelności ksiąg podatkowych, to stronie nie służy wniosek o uchylenie ostatecznej decyzji w wymiarowej na podstawie art. 155 Kpa.

SA/Bk 137/95 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 1996-04-25

Prawidłowość faktur VAT winna być oceniana w oparciu o ustalenia, czy dokumenty potwierdzają rzeczywiste transakcje handlowe, czy też zawierają jedynie błędy formalne mniejszej wagi.~Jedynie bowiem braki merytoryczne faktury mogą powodować skutek materialny w postaci zmian w przedmiocie lub podstawie opodatkowania, jak również prowadzić do niewłaściwego określenia wysokości podatku naliczonego w szczególności do jego zawyżenia.~Nie wywierają natomiast wskazanych skutków materialnych takie braki ...

SA/Bk 982/01 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 2002-12-11

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Głównego Urzędu Ceł w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie o wznowienie postępowania dotyczącego wymiaru cła

SA/Bk 204/95 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 1996-06-19

skargę w przedmiocie odpowiedzialności (...) za zobowiązania podatkowe Spółki z o.o. 'B' (...) w podatku od towarów i usług należnego od rat przekazywanych w związku z importem usług.

SA/Bk 1398/97 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 1998-06-18

Jeżeli przedmiotem importu był pojazd w stanie rozmontowanym, to stosownie do obowiązującej taryfy celnej należy zastosować stawki przewidziane dla kompletnego pojazdu, a nie dla części samochodowych, i to niezależnie od tego, ilu importerów dokonywało sprowadzenia tego towaru.

SA/Bk 202/98 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 1999-05-07

Sprawa ze skargi na decyzję Izby Skarbowej w B. w przedmiocie przeniesienia odpowiedzialności za zobowiązania podatkowe spółki

SA/Bk 2037-2038/98 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 2000-02-22

Sprawa ze skargi 'D.' Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Ś. na decyzje Izby Skarbowej w Ł. w przedmiocie:~1/ podatku od towarów i usług za poszczególne miesiące 1995 r.,~2/ podatku od towarów i usług za poszczególne miesiące 1996 r.

SA/Bk 416/97 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 1998-03-26

Wszelkie 'autokorekty' czy 'poprawianie' zapisów w ewidencji księgowej możliwe są bez ujemnych skutków dla podatnika do czasu rozpoczęcia kontroli.

SA/Bk 1081/97 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 1998-09-09

Nie można podzielić stanowiska organu odwoławczego, że przygotowywanie przez pełnomocnika podatnika - adwokata, odwołania w ostatnim dniu terminu do wniesienia środka zaskarżenia miałoby wskazywać, że nie liczył się on z ryzykiem ewentualnego uchybienia terminu.~Skoro przedstawione dowody niezdolności do pracy nie zostały zakwestionowane przez orzekający organ odwoławczy, to oczywistym jest, że nie można odwołującemu się pełnomocnikowi odmówić uznania, że uchybienie terminu nastąpiło bez jego wi...
1   Następne >   +2   +5   +10   47