Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zawieszenie/podjęcie postępowania X
  • Skarżony
  • Symbol

I GSK 1066/11 - Postanowienie NSA z 2015-03-17

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Celnej w W. w przedmiocie podatku akcyzowego

I GSK 1083/11 - Postanowienie NSA z 2015-03-17

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Celnej w O. w przedmiocie podatku akcyzowego

I GSK 1305/12 - Postanowienie NSA z 2015-03-17

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Celnej w K. w przedmiocie odmowy stwierdzenia i zwrotu nadpłaty w podatku akcyzowym

I GSK 1355/12 - Postanowienie NSA z 2015-03-17

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Celnej w P. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku akcyzowym

II GSK 1300/10 - Postanowienie NSA z 2012-06-19

Skargi kasacyjne P. M. oraz Dyrektora [...] Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w W. od wyroku WSA w W. w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora [...] Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w W. nr [...] w przedmiocie płatności rolniczych

V SA/Wa 337/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-04-09

Sprawa ze skargi na postanowienie Rady do Spraw Uchodźców w przedmiocie stwierdzenia wniesienia odwołania z uchybieniem terminu;

I SA/Po 754/09 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2010-01-20

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w P. w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania w sprawie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2004 r.

V SA/Wa 935/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-06-22

Sprawa ze skargi na decyzję Rady do Spraw Uchodźców w przedmiocie odmowy nadania statusu uchodźcy i odmowy udzielenia ochrony uzupełniającej oraz wydalenia z terytorium RP wobec stwierdzenia, że nie zachodzą okoliczności uzasadniające udzielenia zgody na pobyt tolerowany;

III SA/Wa 3043/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-06-13

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w W. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty i zwrotu podatku akcyzowego

III SA/Wa 154/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-03-16

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w S. w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania w podatku od nieruchomości za 2007 rok
1   Następne >   +2   +5   +10   100