Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Pracownicy urzędów państwowych X

II FSK 1115/05 - Wyrok NSA z 2006-09-06

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w R. w przedmiocie odpowiedzialności podatkowej płatnika z tytuł podatku dochodowego od osób fizycznych za 2003 r.

II SAB/Rz 10/05 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2005-07-05

Sprawa ze skargi na bezczynność Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w przedmiocie udzielenia czasu wolnego

I OSK 238/05 - Postanowienie NSA z 2005-06-22

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Finansów o powołaniu Marka B. na Naczelnika Urzędu Skarbowego w H.

II SA/Go 596/06 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2006-12-19

Sprawa ze skargi D.S. na orzeczenie dyscyplinarne Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie zwolnienia ze służby Oddala skargę

II SA/Bk 613/07 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2007-12-18

Sprawa ze skargi na postanowienie Komendanta Wojewódzkiego Policji w B. w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania w sprawie zwolnienia ze służby w policji

I OSK 175/08 - Wyrok NSA z 2009-01-22

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi M. M. na orzeczenie dyscyplinarne Dyrektora Izby Celnej w Warszawie nr [...] w przedmiocie odpowiedzialności dyscyplinarnej funkcjonariusza Służby Celnej

II SAB/Wa 95/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2007-10-11

Sprawa ze skargi na bezczynność Urzędu Morskiego w S. w przedmiocie nierozpatrzenia skargi

II SA/Go 481/08 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2008-10-14

Sprawa ze skargi na decyzję Komendanta Wojewódzkiego Policji w przedmiocie naruszenia dyscypliny

VI SA/Wa 42/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-01-13

Sprawa ze skargi W. F. na pismo [...] Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w przedmiocie rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko kierownicze

II SA 2818/95 - Wyrok NSA z 1996-01-05

Skarga Andrzeja P. na decyzję Ministra Edukacji Narodowej w przedmiocie odmowy mianowania na stanowisko równorzędne z zajmowanym przed powołaniem i na podstawie art. 207 par. 1 i 2 pkt 1 i 3 Kpa w związku z art. 68 ustawy o Naczelnym Sądzie Administracyjnym /Dz.U. nr 74 poz. 368/ uchylił zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Kuratora Oświaty.
1   Następne >   +2   +5   +10   13